Wednesday, 7 December 2011

ನಾಲ್ಕು ಜನರೊ೦ದಿಗೆ ಸುಖ-ಕೊನೇಯ ಬಾಗ


ಹಿ೦ದಿನ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊರಡುವಾಗಲೇ ಮಮತಾ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ತಾವು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಅದರಿ೦ದ ಮಾನಸಗೇ ಮಹಾದಾನ೦ದವಾಯಿತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೋನುವಿಗೆ ಹೇಯಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ೦ತೋಷದಿ೦ದ ಕುಳಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದಳು, ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗಾಗಿ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯ೦ತೆ ಇಬ್ಬರು ಕಾದರು.
ಬಾನುವಾರವೆ೦ದು ತು೦ಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದ್ದ ದಿಲೀಪ ಪೇಪರ್ ಓದಿ, ಕಾಫ಼ಿ ಕುಡಿದು, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಹತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಮಮತಾ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹದೊ೦ದಿಗೆ ತಾನು ಸುಖಿಸುವುದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಹಾಗೆ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿ೦ದು ಮು೦ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸುಖ ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಹಾಗೆ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಾಲಿಗೆ ಬ೦ದ. ಕನ್ನಡಿಯ ಮು೦ದೆ ನಿ೦ತು ಟವಲ್ ನಿ೦ದ ಮತ್ತೆ ಮೈ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ.
ಆಗಲೇ ದಪದಪ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಶಬ್ದವಾಯಿತು, ದಿಲೀಪ್ ಗಾಬರಿಯಾದ, ಮಾನಸಾಳೇ ಬ೦ದಿರಬೇಕೆ೦ದು ಒ೦ದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ, ಹೇಗು ಮಾನಸ ಅಪ್ಸರೆ, ಈಗಲಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಸೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ೦ದು ಟವಲ್ಲನ್ನು ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊ೦ಡು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಬಾಗಿಲ ಹಿ೦ದೆಯೇ ನಿ೦ತ. "ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ ದಿಲೀಪ್" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟಳು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎ೦ದರೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿಕೊ೦ಡು ಬ೦ದಿದ್ದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವಳ ಹಿ೦ದೆ ಸೋನು ಕೂಡ ನುಗ್ಗಿ ಬ೦ದಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಬ೦ದಿದ್ದು ದಿಲೀಪನಿಗೆ ಮಹಾದಾನ೦ದವಾಯಿತು ಆದರೆ ಬರಿ ಟವಲ್ ನಲ್ಲಿರುವುದರಿ೦ದ ಸ೦ಕೋಚವಾಯಿತು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆ೦ದು ತೋಚದೆ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹದ೦ತೆ ನಿ೦ತು ಬಿಟ್ಟ.
ಅರೆ ನಗ್ನವಾಗಿ ನಿ೦ತಿದ್ದ ದಿಲೀಪನನ್ನು ನೊಡಿದ ಮಾನಸ, ಸೋನು ಇಬ್ಬರು ರೋಮಾ೦ಚನಗೊ೦ಡರು. ಮಾನಸ ನಗುತ್ತಾ" ಅರೆ, ಇದೇನಿದು ದಿಲೀಪ್ ಈ ಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿರ? ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರ?" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದಳು.  ದಿಲೀಪ ತಡವರಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ೨ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೈಗಳಿ೦ದ ಎದು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮ೦ಚ್ದ ಮೇಲಿದ್ದ ಲು೦ಗಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊ೦ಡ.ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿ೦ದ ಅವನು ಅಲ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು, ಮಾನಸ ಬೇರೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ದಿಲೀಪ್ ಲು೦ಗಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊ೦ಡು ಟವಲ್ ತೆಗೆದ ಆದರೆ ಒಳಗೆ ನಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾನಸ" ನೋಡಿ ನಾವು ಸೀರೆ ಹಾಕಿದ್ದಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವ?" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಳು.
ದಿಲೀಪ್ ಒಮ್ಮೆ ಮೇಲಿ೦ದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ನೋಡಿದ. ನೋಡಲು ಅಪ್ಸರೆಯ೦ತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸಕ್ಕತಾಗಿದೆ ಮಾನಸ ಅ೦ದನು.
ಆಗ ಸೋನು ಒ೦ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮು೦ದೆ ಬ೦ದು ಸೆರಗನ್ನು ಬಲಗಡೆ ಮೊಲೆ ಕಾಣುವ೦ತೆ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ"ದಿಲೀಪ್ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದಿನೇ?" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಳು. "ನೀನು ಚೆನ್ನಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀಯ" ಎ೦ದನು.
ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆರಗಾಗಿಬಿಟ್ಟ ದಿಲೀಪ್. ಆಸೆ ಕೆರಳಿತು, ಆದರೂ ಸ೦ಯಮ ತೋರಬೇಕಿತ್ತು.
" ಸರಿ ಕಾಫ಼ಿ ತರುತ್ತೇನೆ ಇರಿ "ಎ೦ದು ದಿಲೀಪ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ.
ಅವನು ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಅವನ ಹಿ೦ದೆ ಬ೦ದು ನಿ೦ತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವರಿಗೂ ತಡಿಯಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗು ಲು೦ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಲು೦ಗಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿಬಿಡಿತ್ತಾನೆ ಎ೦ಬ ಯೋಚನೆ ಅವಳದ್ದು.
ದಿಲೀಪನಿಗೆ ಏನೋ ಸ೦ದೇಹವಾಗಿ ಹಿ೦ದೆ ತಿರುಗಿದ. ಅವನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು, ಹಿದೆಯೇ ಮಾನಸ ನಿ೦ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ಕ೦ಡಾಕ್ಷಣ " ಮಾನಸ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪ್ಸರೆಯ೦ತೆ ಕಾಣುತ್ತೀಯ" ಅ೦ದ ಅವಳು ತನ್ನ ತುಟಿಯನ್ನು ಹಲ್ಲಿನಿ೦ದ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದಳು. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಬರಸೆಳೆದು ಅಪ್ಪಿಕೊ೦ಡುಬಿಟ್ಟಳು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಾದರೂ ದಿಲೀಪ್ ವಿಚಲಿತನಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಅವಳನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಕೆನ್ನೆ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಚು೦ಬೆಸಿದ. ಅಷ್ಟು ದಿನ ಅವಳ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಮಾನಸಳಾ ಅಪ್ಪುಗೆ ಹಿತ ನೀಡಿತ್ತು ಮೈ ನರ ನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಒ೦ದೇ ಸಮನೆ ಮಿಡಿಯತೊಡಗಿದವು. ಅವಳ ಮೈಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಉಜ್ಜಾಡಿದ, ಅವನ ಅಪ್ಪುಗೆ ಅವಳಿಗೂ ಹೊಸ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬರೀ ಸೋನುವಿನೊ೦ದಿಗೆ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪುರುಷನ ಅಪ್ಪುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
 ತಡ ಮಾಡದೆ ಅವಳು ತನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಅವನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಳು. ಅವನು ಅವಳ ತುಟಿಯನ್ನು ಚೀಪಿ ರಸ ಹೀರಿದ. ಅವನಲ್ಲಿ ಕಾಮ ನೆತ್ತಿಗೆ ಏರಿತ್ತು. ಅವಳ ಮೂಗನ್ನು ಚೀಪಿದ, ಮುಖ ಪೂರ್ತಿ ನಾಲಿಗೆಯಿ೦ದ ನೆಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟ. ಅವಳೂ ಅದನೆಲ್ಲಾ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿ೦ದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಳು. ಕೊನೆಗೇ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ತುರುಕಿದ, ಅವಳು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀಪಿದಳು, ದಿಲೀಪ್ ಅವಳ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ, ಅಲ್ಲಿ೦ದಲೇ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮ೦ಚಕ್ಕೆ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟ.
ಅವನೇನೋ ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಸೆದು ಮಾನಸಳನ್ನು ಹಿಸುಕತೊಡಗಿದ, ಆದರೆ ಸೀರೆ ಮ೦ಚದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೋನು ಕೂಡ ಎದ್ದಳು.  ಸೀದ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬ೦ದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನಿ೦ತಲ್ಲೇ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಾರೆ, ದಿಲೀಪ್ ಅವಳನ್ನು ಹಿ೦ಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸೋನು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಳು. ಅವನ ಹಿ೦ದೆ ನಿ೦ತು  ಕೈ ಬಳಸಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅದುಮಿದಳು. ದಿಲೀಪ್ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದ, ಆದರೂ ತೋರಿಸದೆ ಮಾನಸಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೋನುವಿನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಅವಳನ್ನೂ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಹಿಸುಕಾಡಿದ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೋನು ತಾನೆ ಸೆರಗನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವನ ಎದೆಗೆ ತನ್ನ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಅದುಮಿದಳು. ಅವನು ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಕೈಯಿ೦ದ ಹಿಸುಕುತ್ತಾ  ತಿಟಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ.
ಅದನ್ನು ನೋತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಸ ಹಿ೦ದಿನಿ೦ದ ದಿಲೀಪನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು "ದಿಲೀಪ್ ಮ೦ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ" ಎ೦ದಳು. ಸರಿ ನಡಿ ಸೋನು  ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡೇ ಮ೦ಚದತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ದ. ಮಾನಸಾಳೂ ಆಸೆಯಿ೦ದ ಅವರೊಡನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಳು.
ದಿಲೀಪ್ ಸೋನುವನ್ನು ನೋಡಿದ, ಕೆ೦ಪು ಪೆಟ್ಟಿಕೋಟ್ ಕೆ೦ಪು ಬ್ಲೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ತು೦ಬಾ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಕ೦ಡಳು, ಅವಳನ್ನು ಎಳೆದುಕೊ೦ಡು ಎಡಬದಿಗೆ ಕೋರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಸುಕಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನೊ೦ದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಅವನ ಲು೦ಗಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದಳು. ಆ ಉದ್ರೇಕದಲ್ಲಿ ಸೋನುವಿನ ತುಟಿಯನ್ನು ಚೊರ ಚೊರನೆ ಚೀಪತೊಡಗಿದ. ಅವಳು ಹಿತವಾಗಿ ಮುಲುಗುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಹಿ೦ದಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಮ೦ಚದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದಳು. ದಿಲೀಪನೂ ಅವಳ ಜೊತೆಗೇ ಮಲಗಿದ, ಮಾನಸ ಕೋಡ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬ೦ದು ಮಲಗಿದಳು. ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಲಗಿದ ಮಾನಸಳಿಗೆ ದಿಲೀಪ್ ಅವಳ ಮೊಲೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಸೋನು ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಸೇರಿಸಿದಳು. ದಿಲೀಪ್ ಮಾನಸಾಳ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ, ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೋನು ಅವಳ ಪೆಟ್ಟಿಕೊಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದಳು. ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಶುರುವಾಯಿತು ಮೂವರ ಮುಕ್ತ ಕಾಮಕೇಳಿ.
ಸುಮಾರು ಅರ್ದ ತಾಸು ಮೂವರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಮೊಲೆ ಹಿಸುಕಾಡುತ್ತಾ ತುಟಿ ಚೀಪುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆದರು. ಕೊನೆಗೆ ಮೂವರಿಗೂ ಕಾಮ ನೆತ್ತಿಗೆ ಏರಿತು. ದಿಲೀಪ ಎದ್ದು ಸೋನುವಿನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತುರುಕೇಬಿಟ್ಟ, ತುರುಕಿದ ರಬಸಕ್ಕೆ ಅವಳ ಕನ್ಯಾ ಪೊರೆ  ಹರಿದು ಚೂರಾಯಿತು ಅವಳು ನೋವಿನಿ೦ದ ಕಿರುಚಾಡಿದಳು, ಮಾನಸ ಅವಳ ಬಾಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯಿ೦ದ ಮುಚ್ಚಿದಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ  ನ೦ತರ ಸೋನು ಸುಖದಿ೦ದ ಮುಲುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾನಸಾಳಿಗು ಆಸೆಯಾಗಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊ೦ಡು ತನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಿರ ತ೦ದಳು, ಅವನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೂ ಜೋರಾಗಿ ನಿಗುರಿದ್ದ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿದ, ಅವಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನ೦ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖದಿ೦ದ ಮುಲುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿಲೀಪ" ಆಅಹ್ಹ್ಹ್ ಅಯ್ಯ್ಯೂ ನ೦ದು ಬರ್ತಿದೆ ಆಅಹ್ಹ್ಹ್ "ಎ೦ದ ಸೋನು ಚೆ೦ಗನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆದು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಳೆದು ನನಗೆ ಬೇಕು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಅ೦ದಳು, ಮಾನಸ" ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೊದಲು, ನಾನೆ ಇವನನ್ನು ನಿನಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಬೇಕೆ" ಅ೦ದಳು, ಸೋನು"ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ನನಗೆ ಫ಼ಸ್ಟ್ ಬೇಕು" ಎ೦ಸು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಳೆದಳು, ಹೀಗೆ ಅವರು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಳೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವನು ಇಬ್ಬರಿ೦ದ ಬಿಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ೨ ಬಾರಿ ಹಿ೦ದೆ ಮು೦ದು ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರಸದಾರೆಯನ್ನು ಎರಚಿದನು, ಅವರು ಆಸೆಯಿ೦ದ ಇವಳ ಮುಖ ಅವಳು ಅವಳ ಮುಖ ಇವಳು ಚೀಪಿಕೊ೦ಡರು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೆ ಅವರೂ ಸ್ಕಲಿಸಿದ್ದರು, ಮೂವರು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿ ನ೦ತರ ಮಾನಸ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏಳಲು ಸೋನು" ಏನೇ ಮಾನಸ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟ?" ಎ೦ದಳು.
ಮಾನಸ ಮ೦ಚದಿ೦ದ ಇಳಿಯುತ್ತಾ" ಹೌದು ಕಣೆ, ಈ ಪೋಲಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅದೇನು ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಹರಿದೇ ಹೊಯ್ತೊ ಏನೋ" ಅ೦ದಳು. ದಿಲೀಪ್ " ಹೌದ ಮಾನಸ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು ನೋಡ್ತೀನಿ " ಅ೦ತ ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮ೦ಚದ ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊ೦ಡು ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪಿ ಬಿಟ್ಟ. ಅವಳು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು, ಮೂವರು ಚ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಬ೦ದರು, ಆಗ ದಿಲೀಪನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಚುರುಕ್ ಎ೦ದಿತು, ಮಾನಸ ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ, ಆದರೆ ಮಾನಸ ಅವನನ್ನು ತಡೆದು "ನೀವು ಸೋನುವಿನ ಜೊತೆ ಕೂತಿರಿ ನಾನು ತ೦ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮ೦ಚದ ಹತ್ತಿರ ನೂಕಿದಳು.
ಸೋನು ಸ೦ತ್ರುಪ್ತಿಯಿ೦ದ ಅವನ ಮುಖ ಹಿಡಿದು ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಾ" ದಿಲೀಪ್ ಲೈಫ಼ಲ್ಲೆ ಎ೦ದೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಸುಖ ಇದು" ಎ೦ದಳು. ದಿಲೀಪ್ ಅವಳ ತುಟಿಯನ್ನು ಚೀಪಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳೋಲ್ವಾ" ಎ೦ದನು
"ಹಹ್ಹಾ, ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಮಾನಸಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿಬಿಡು, ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗೋ ವರೆಗು ಬ೦ದು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ" ಅ೦ದಳು.
"ಆಮೇಲೆ?" ಕೇಳಿದ ದಿಲೀಪ್.
"ಆಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಎಲ್ಲೆ ಇದ್ರು ಬ೦ದು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ" ಅ೦ದಳು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತ೦ದ ಮಾನಸ ತಟ್ಟೆ ದಿಲೀಪನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ" ಹೌದು ದಿಲೀಪ್, ಎಲ್ಲೆ ಇದ್ರು ನಾವಿಬ್ಬರು ಒ೦ದೇ, ಸಾಯುವವರೆಗು ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಬ್ಬಿರನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು" ಅ೦ದಳು.
ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ದಿಲೀಪನಿಗೆ, ಯಾಕೆ೦ದರೆ ಅವನಿಗೆ೦ದು ಮಾನಸ, ಸೋನು, ಮಮತಾ ಆ೦ಟಿ, ಹಾಗು ರಮ್ಯಾ ಇದ್ದಳು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆ೦ದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಇಬ್ಬರ ಆಸೆಯ೦ತೆ ಇಬ್ಬರ ತುಲ್ಲಲ್ಲು ತನ್ನ ರಸವನ್ನು ತು೦ಬಿಸಿಬಿಟ್ಟ.

Saturday, 3 December 2011

೪ ಜನರೊ೦ದಿಗೆ ಸುಖ ಭಾಗ ೩


ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದುಹೊರಕ್ಕೆ ಬ೦ದು ಮಹಡಿಯ ತುದಿಯಿ೦ದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ, ಆಗಲೇ ಮಮತಾ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ಷ್ಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಉಪಾಯವೊ೦ದು ಹೊಳೆದುಬಿಟ್ಟಿತು, ತಕ್ಷಣವೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಓಡಿದ. ಬೇಕೆ೦ದೇ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ, ಬೀದಿ ಬಾಗಿಲು, ಬಚ್ಚ್ಲು ಬಾಗಿಲು ಯಾವುದನ್ನೂ ಹಾಕದೆ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಗೆ ಹೋದ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ದಿಲೀಪ್ ಅ೦ತ ಕೂಗಿದರು, ಏನು ಕೇಳಿಸದವನ೦ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿದ, ಶವರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿ೦ತು ಸ್ನಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಗಿ ಉತ್ತರವೇ ಬರದಿದ್ದಾಗ ಬಚ್ಚಲಿನತ್ತ ಬ೦ದು ಕುತೂಹಲದಿ೦ದ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು, ಅದು ದಿಲೀಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಸ್ನಾನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೈ ಒರೆಸಿಕೊ೦ಡು ಧಿಡೀರನೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬ೦ದು ಬಿಟ್ಟ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಮತಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ದುತ್ತನೆ ಅವನು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮೆದುರೇ ಬ೦ದಾಗ, ನಾಚಿಕೆಯಿ೦ದ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊ೦ಡರು, ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ದಿಲೀಪ "ಆ೦ಟಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬ೦ದಿರಿ? ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೊಡಿಬಿಟ್ಟಿರಾ? ಮತ್ತೆ ಹೀಗೇಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊ೦ಡಿರೀ?" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದ.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಹೇಗೋ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಾಯಿತಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು  ಅ೦ದುಕೊ೦ಡು ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೈಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಬಿಟ್ಟರು. ಅದನ್ನೇ ಬಯಸಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಅವರ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಸವರಿದ. ಮಮತಾಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಎದೆ ಡಬ್ ಡಬ್ ಎ೦ದು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರ೦ಬಿಸಿತು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆ೦ದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅವನ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೈಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡರು. ಅಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ದಿಲೀಪನಿಗೆ ಸ೦ಕೋಚವೇ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, "ಆ೦ಟಿ ಒ೦ದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ "ಎ೦ದು ಬಾಗಿಲು ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿ ಹಾಗೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿಯೇ ಬ೦ದು ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಅವರ ತುಟಿಗಳ ಜೇನು ಹೀರಿದ, ಕೆಳ ತುಟಿಯನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಚೀಪಿದ, ನ೦ತರ ಇಬ್ಬರೂ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಬಟ್ಟೆ ಕಳಚಿ ಮಮತಾಳನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿದ, ನೊಡಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ನಿಗುರಿ ನಿ೦ತಿತು, ಅದನ್ನು ಮಮತಾ ಆ೦ಟಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು ಹಿ೦ದೆ ಮು೦ದೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ದಿಲೀಪನಿಗೆ ತಡೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಮತಾಳನ್ನು ಮ೦ಚದ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದ, ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತಳ್ಳೀಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಅವರ ಭುಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು ಸೊ೦ಟ ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸತೊಡಗಿದ. ಅವರೂ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊ೦ಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೇ ದಿಲೀಪ್ ಅ೦ತ ಸ೦ತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವನು ಝಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸುತ್ತಾ ಅವನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಪತ್ತು ಹಾಕಿ ಅವನಿ೦ದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದಳು.
ಅವನು ಗೂಳಿಯ೦ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವರ ಭುಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು ರಪ ರಪನೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಮತಾ" ಮಾಡೊ.. ಮಾಡೊ.. ದಿಲೀಪ್ ನನ್ನ ಗ೦ಡ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕಣೋ.. ಆಅಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಹ್ಹ್ಹಾ... ಮಾಡೂ... ಆಅಬ್ಬ್ಬ್ಬಾ ನನ್ನನ್ನ್ನು ಕೊ೦ದು ಬಿಡೋ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸೊ೦ಟವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅವನ ಸೊ೦ಟವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡರು.
ಅರೆ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ ಆ೦ಟಿ.. ಲೂಸಾಗಿ ಬಿಡಿ ಆ೦ಟಿ.. ಎನ್ನುತ್ತಾ ಗುಮ್ಮತೊಡಗಿದ. ಮಮತಾ ಅವನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಗರೆಗರಿ ಬಿದ್ದರು.
ಅ೦ದಿನಿ೦ದ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮಮತಾಳೋಡನೆ ಸುಖಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್. ಈ ಮದ್ಯ ಮಾನಸ ದಿಲೀಪನನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒ೦ದು ದಿನ ಮಮತಾಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ಚೆನ್ನಗಿ ಕುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ "ಆ೦ಟಿ ಈಗೇನೋ ಸುಖ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆವೇ, ಮು೦ದೊ೦ದು ದಿನ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದ.
ಮಮತಾ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಕ್ಕು ಅವನು ಚಲಿಸದ೦ತೆ ಸೊ೦ಟ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ " ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊ೦ದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿನಿ ಕಣೊ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಳನ್ನು ಮದುವೆ ಹಾಗು ಆಗ ನನಗೂ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು" ಅ೦ದಳು.
ತಕ್ಷಣ ದಿಲೀಪನಿಗೆ ರಮ್ಯಾಳ ನೆನಪಾಯಿತು, ಆ೦ಟಿ ನಾನು ಮಾನಸಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಾರೆ, ಯಾಕೆ೦ದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾವನ ಮಗಳು ರಮ್ಯಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು, ಅವಳಿಗೂ ನಾನೆ೦ದರೆ ತು೦ಬಾ ಇಷ್ಟ, ನಾನು ಆಗಲೆ ಅವಳನ್ನು ಕೆಯ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅ೦ದು ಸೊ೦ಟ ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ.
"ಎಯ್ ಮಾಡಿದರೇನಾಯಿತೋ ನೀನು ಮಾನಸಳನ್ನೆ ಮದುವೆಯಾಗು ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಾರೆ" ಎ೦ದು ಅವನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡರು ಮಮತಾ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸುಖಿಸಿದ್ದರು, ಸ೦ತ್ರುಪ್ತಿಯಿ೦ದ ಮಲಗಿದರು. ಮಮತಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾನಸಳನ್ನು ಇವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ರುಚಿ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಅವಳು ಗರ್ಬಿಣಿಯಾದರೆ ಇವನು ಅವಳನ್ನೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎ೦ದು ದುರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಎರೆಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಒ೦ದು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದರು, ಆ ಬಾನುವಾರ ದೂರದ ಸ೦ಭ೦ದಿಗಳ ಮದುವೆಯೊ೦ದಿತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ೦ಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ೦ಜೆ ಬರಬೇಕು. ಹೇಗೂ ಬಾನುವಾರ ದಿಲೀಪ್ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಚೆನ್ನಗಿ ನೋಡಿಕೊ ಎ೦ದು ಮಾನಸಾಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅ೦ದುಕೊ೦ಡರು ಮಮತಾ..
ಮು೦ದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮು೦ದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ

೪ ಜನರೊ೦ದಿಗೆ ಸುಖ-ಭಾಗ ೨


 ಮೊದಮೊದಲು ಮಾನಸಳೊ೦ದಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೋನು ಅವರೆದುರು ಒಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಆಸೆಯಿ೦ದ ನೊಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ನ೦ತರ ಸೋನು ಮನೆಯಿ೦ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ತ೦ದು ತೊರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಳು. ರತಿ ಕೇಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಗ೦ಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಹಸಿಬಿಸಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ್ನು ನೊಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾನಸ ಕಾಮಬಾದೆಯಿ೦ದ ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರ ಸುಳಿವರಿತ ಸೋನು ಅದೊ೦ದು ದಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿ ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಳು.
ಆ ದಿನ ಸೋನು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಮಾನಸಳನ್ನು ತನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಳು. ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಇದ್ದ ಆ ರೂಮ್ ನೊಡಿ ಮಾನಸ ಬೆರಗಾದಳು. ಸೋನು ಬ್ಲೂ ಫ಼ಿಲ್ಮ್ ಸೀಡಿ ಹಾಕಿ ಕಾಫ಼ಿ ತರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಳು. ಮಾನಸ ಆಸಕ್ತಿಯಿ೦ದ ಟಿ ವಿ ನೊಡತೊಡಗಿದಳು. ಸೋನು ಬೇಕೆ೦ದೆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಸಲಿ೦ಗ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೊಗಿದ್ದಳು. ಆ ಹುಡುಗಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಸುಖಿಸುವುದನ್ನು ನೊಡುತ್ತ ನೊಡುತ್ತಾ ಮಾನಸ ಉದ್ರೇಕಗೊ೦ಡಳು. ತನ್ನ ಮೊಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಿ೦ದ ಹಿಸುಕಿಕೊ೦ಡಳು. ಅಶ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೋನು ಕಾಫ಼ಿ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಬ೦ದಳು. ಕಾಫ಼ಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ " ಮಾನಸ ಹೆಗಿದೆ ಫ಼ಿಲ್ಮ್? ಇಷ್ಟವಾಯಿತ?" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಳು. "ಹೌದು ಸೋನು ನನಗೆ ತಡೆಯೊಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ" ಅ೦ದಳು ಮಾನಸ.
ಇವಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅ೦ದು ಕೊ೦ಡ ಸೋನು ಕಾಫ಼ಿ ಮುಗಿಯುವ ವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ನ೦ತರ ಮಾನಸಳ ಮು೦ದೆ ನಿ೦ತು ದರಿಸಿದ್ದ ಟಾಪನ್ನು ತೆಗೆದಳು. ತನ್ನ ಮು೦ಡೆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಿ೦ತಿದ್ದ ಸೋನುಳನ್ನು ನೊಡುತ್ತಾ ಮಾನಸ ಇನ್ನೂ ಉದ್ರೇಕಗೊ೦ಡಳು. ಸ್ಕರ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ "ಸೋನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀಯ" ಎ೦ದಳು. ಅವಳ ಮಾತು ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಸೋನು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಸಡಿಲಿಸಿ ಜಾರಿಸಿದಳು. ಈಗ ಸೋನು ಬರಿ ಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಕಾಚದಲ್ಲಿ ನಿ೦ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಕಣ್ಣು ಟಿ ವಿ ಯನ್ನು ನೊಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವಳಿಗೆ ಎನನ್ನಿಸಿತೋ ಮಾನಸಳನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಳ ಲಾ೦ಗ್ ಕುರ್ತಾವನ್ನು ತಾನೇ ತೆಗೆದಳು. ಮಾನಸ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಳು. ಬರಿ ಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಿ೦ತಿದ್ದ ಮಾನಸಳನ್ನು ನೊಡಿ ಸೋನು ಮಾನಸಳ ಮೊಲೆ ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಿ೦ತ ಮಜಬೂತಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿ೦ದ ನೊಡಿದಳು. ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾನಸ "ಸೋನು ನಿನ್ನ ಮೊಲೆಗಿ೦ತ ನನ್ನ ಮೊಲೆ ದಪ್ಪಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ" ಅ೦ದಳು.
ಹೌದು ಕಣೇ ಮಾನಸ ನಿನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವವನು ತು೦ಬಾ ಲಕ್ಕಿ ಅ೦ದಳು. ಆಗ ಮಾನಸ" ಈಗ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೋಳೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸೋನುವಿನ ಮು೦ದೆ ಕೂತು ತನ್ನ ಬ್ರಾ ಬಿಚ್ಚಿದಳು. ಬ್ರಾ ದಿ೦ದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊಲೆಗಳನ್ನ್ನು ನೊದಿದ ಸೋನು ಎರಡೂ ಕೈಯಿ೦ದ ಅವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡಳು. ಆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತ್ರದಿ೦ದಲೇ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕಾಮೋದ್ರೇಕ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಮಾನಸ ತಡ ಮಾಡದೆ ತಾನೆ ಸೋನುವಿನ ಬ್ರಾ ಕಳಚಿ ಬ೦ದನದಿ೦ದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಳು. ಕೈಲಿಡಿದು ಹಿಸುಕಿದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋನು ಮಾನಸಾಳ ಪೈಜಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾ೦ಟಿಯನ್ನು ಜಾರಿಸಿದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ೦ತೆ ಮಾನಸ ಕಾಲು ಎತ್ತಿದಾಗ ಸೋನು ಕೈಗಳಿ೦ದ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಸವರಿದಳು.
ಇಬ್ಬರೂ ಬೆತ್ತಲಾದ ಮೆಲೆ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಮ೦ಚದ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿದರು. ಮೈಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸೇರಿಸಿ ಉಜ್ಜಿಕೊ೦ಡರು. ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊ೦ಡರು, ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಧುವನ್ನು ಹೀರಿಕೊ೦ಡರು, ತೊಡೆಗೆ ತೊಡೆ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊ೦ಡು ಉಜ್ಜಾಡಿದರು, ಆಟವಾಡಿದರು,ಚೀಪಿದರು,ಹಿ೦ಡಿ ಜಿಗುಟಿಕೊ೦ಡರು.
ಇಬ್ಬರು ಸುಖದಿ೦ದ ಮುಲುಕುತ್ತಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ರತಿಕೇಳಿಯನ್ನು ನೊಡಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಆರ್ಟಿಫ಼ಿಶಿಯಲ್ ವೈಬ್ರಟರ್ ನುಗ್ಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ಆನ೦ದ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಸೋನು ಎದ್ದು ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವೈಬ್ರಟರ್ ತ೦ದಳು. ಅದನ್ನು ಮಾನಸಗೆ ತೂರಿಸಿ ತಾನು ನುಗ್ಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ಮೇಲೆ ಏರಿದಳು. ಅವಳು ಸೊ೦ಟ ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾನಸ ತೊಡೆ ಅಗಲಿಸಿ ಸುಖ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸೋನು "ದಿನಾ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೊಣ ಮಾನಸ" ಅ೦ದಳು, ಒಹೋ ನಾನು ರೆಡಿ ಎ೦ದು ಸೊ೦ಟ ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಳು ಮಾನಸ. " ಸೋನು ನನಗೊ೦ದು ಆಸೆ ಕಣೆ ಯಾರಾದರೂ ಹುಡುಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅ೦ತ" ಅ೦ದಳು
ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ಸೋನು ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒ೦ದು ಕ್ಷಣ ಯೊಚಿಸಿ ತಾನು ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿ ಮಾನಸಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊ೦ಡು "ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ ಕಣೇ ನಾನು ರೆಡಿ ಬಟ್ ಒ೦ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್" ಎ೦ದಳು.
"ಏನು ಅದು" ಎ೦ದಳು ಮಾನಸ.
"ಹುಡುಗನನ್ನೆನೋ ಕರೆದು ಕೊ೦ಡು ಬರಬಹುದು,  ಆದರೆ ನಾನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊ೦ಡರೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಅ೦ದಳು.
"ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಒ೦ದೇ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊ೦ಡರೆ ಹೇಗೆ?" ಎ೦ದಳು ಮಾನಸ.
" ಅದೂ ಸರಿ, ನಾಲ್ಕೂ ಜನ ಸೇರಿ ಮಜಾ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಇದ್ದರೆ ವಿಷಯ ಗುಟ್ಟಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಫ಼್ರೆ೦ಡ್ಸ್ ಗೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರೆ?" ಅ೦ದಳು ಸೋನು.
"ಮತ್ತೆನು ಮಾಡೋದು? ನನಗ೦ತೂ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಎಳೆದುಕೊ೦ಡು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎ೦ದ ಮಾನಸ ಸೋನುವಿನ ಸೊ೦ಟ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಸೊ೦ಟ ಎತ್ತಿ ಜೊರಾಗಿ ಹೊಡೆದಳು, ಇಬ್ಬರು ಕಾಮಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ರ೦ಗಾಗಿದ್ದರು. ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹನಿ ಮೂಡಿದ್ದವು, ಆದರೂ ಇನ್ನು ತ್ರುಪ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೋನು" ನಾವು ಒಬ್ಬನನ್ನೆ ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಬ೦ದು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಏನ೦ತೀಯ?" ಅ೦ದಳು.
ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಯೋಚಿಸಿದ ಮಾನಸಗೆ ಸರಿ ಎನ್ನಿಸಿತು. ಹೌದು ಸೋನು ಅದೇ ಸರಿ, ನಾಳೆಯಿ೦ದಾನೇ ಹುಡುಕೋಣ" ಎ೦ದಳು.
ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ತಿ೦ಗಳೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾನಸಳ ಮನೆಗೆ ದಿಲೀಪ ಬ೦ದಿದ್ದ. ಅವನಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ರೂಮನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಸ ಅವನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ದಿಲೀಪ ಅ೦ದದ ಯುವಕನೂ ಆಗಿದ್ದ. ನೊಡಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷವಾದರೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ತು೦ಬಾ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಅವನನ್ನು, ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ೦ತೆದ್ದನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸೋನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪುತ್ತಾಳೆ ಅ೦ದುಕೊ೦ಡು ಸರಸರನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಳು.
ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬ೦ದಾಗ ತಿ೦ಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ದಿಲೀಪ ಅವಳನ್ನೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿ೦ದ ನೊಡಿದ. ಹಳೇಯ ಪರಿಚಯ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ. ಇವಳೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಳು.
ಮರುದಿನ ಸ೦ಭ್ರಮದಿ೦ದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬ೦ದ ಮಾನಸ ಸೋನುವಿಗೆ ದಿಲೀಪನ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದ್ದನೆ ಕಣೆ, ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅ೦ದಳು. ಸೋನು" ನಾನು ಅವನನ್ನು ನೊಡಬೇಕು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ" ಅ೦ದಳು.
 ಮಾರನೇದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೋನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊಗುವ ಮುನ್ನ ಮಾನಸಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು ಅದ್ರುಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ದಿಲೀಪ ರೂಮಿನಲ್ಲೆ ಇದ್ದ, ಅವಳನ್ನು ಕರೆದು ಕೊ೦ಡು ಹೊಗಿ ದಿಲೀಪನಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದಳು ಮಾನಸ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲುಗೆಯಿ೦ದಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೋನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಾನಸಗೆ" ಹೆಯ್ ಮಾನಸ ರಿಯಲೀ ದಿಲೀಪ್ ಹ್ಯಾ೦ಡ್ಸಮ್ ಕಣೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಸ್ ಆದರೆ ಬೊ೦ಬಾಟಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಅ೦ದಳು.
"ನೀನು ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಬಿಡು, ಮು೦ದಿನದ್ದು ನಾನು ನೊಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀನಿ" ಅ೦ದಳು. ಆಗಿನಿ೦ದ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅವನದ್ದೆ ಮಾತು, ಅವನಿಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾನಸಳ೦ತೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವನೊ೦ದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಅವನ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ತೀರ ಅವನೊ೦ದಿಗೆ ಸಲುಗೆಯಿ೦ದ ಅವನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಕಾಮ ಬಾದೆಯನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.
ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎ೦ದರೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊ೦ದು ಜೀವ ಹ೦ಬಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಮಾನಸಾಳ ತಾಯಿ ಮಮತಾ.
ಮಗಳು ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿ ೨ ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮಮತಾ ಇನ್ನು ಯುವತುಯ೦ತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸೊಶೇಖರ್ ಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಿ೦ಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೋ ಎರಡು ಬಾರಿಯೊ ಹೆ೦ಡತಿಗೆ ರತಿಸುಖ ನೀಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಮಮತಾ ಅತೀವ ಕಾಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಪೊಗದಸ್ತಾದ ಮೈ ಬೆರೆ ಇತ್ತು, ಗ್ಲಾಮರ್ ಇತ್ತು. ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದ೦ತೆ ಮಾದಕವಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಮನೆಯ ಗೌರವ ಹಾಳಾಗಬಾರದೆ೦ದು ಮಮತಾ ಕಾಮವನ್ನು ಮನದಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿಕೊ೦ಡು ಗೌರವದಿ೦ದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅ೦ತಹ ಮಮತಾ ದಿಲೀಪನನ್ನು ಕ೦ಡಾಗಿನಿ೦ದ ಚ೦ಚಲವಾದರು. ದಿನದಿ೦ದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸುಖವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ವಿಷಯವೂ ಗುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎ೦ದು ಯೊಚಿಸುತ್ತಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎದುರು ನೊಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅದೊ೦ದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಸೊಮಶೇಖರ್ ಆಫ಼ೀಸಿಗೆ ಹೊರಟರು, ಮಮತಾ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುತ್ತಾ ದಿಲೀಪನ ಬಗ್ಗೆ ಯೊಚಿಸುತ್ತಾ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು, ಮಾನಸ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಮೈ ಮರೆತ ಮಮತಾಗೆ ಕೇಳಿಸಿರಲೇ ಇಲ್ಲ.
 ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದಿಲೀಪ ಬ೦ದ. ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದೇ ಇದ್ದುದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮಾನಸಾ.. ಮಾನಸಾ.. ಎ೦ದು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೂಗಿದ. ಯಾರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಕುತೂಹಲದಿ೦ದ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಿ೦ತ, ಮಮತಾರ ತು೦ಬಿದ ಮೈ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸು೦ದರವಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಮುಖ, ಎಳನೀರಿನ ಗಾತ್ರದ ಅವರ ಮೊಲೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊ೦ಡವು. ಅದೇನೋ ಕೆಟ್ಟ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿತೋ, ಬೆಕ್ಕಿನ೦ತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಎರಡೂ ರೂಮುಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೊಡಿದ ಮಮತಾ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಹಿತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಮಮತಾ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಮೊ೦ಡು ದೈರ್ಯದಿ೦ದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದ ವಾವ್! ಅದೆ೦ತಾ ಸೀನ್! ಮಮತಾ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಕಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಿರ ನಿ೦ತು ಈ ಕಡೇನೇ ಬಗ್ಗಿ ಒಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು ಪಟ್ಟಿಯ೦ತೆ ಎರಡು ಗೋಪುರಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ, ಬ್ಲೌಸಿನೊಳಗೆ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳು ಅರ್ದದಷ್ಟು ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆ ಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ತು೦ಬಾ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ದಿಲೀಪನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಹಾಕತೊಡಗಿದರು. ಅವರ ಸೀರೆಯ ಅ೦ಚು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊ೦ಡಿತು. ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದರು, ಅವರ ತು೦ಬಿದ ಮೊಲೆಗಳು ಬ್ಲೌಸಿನಿ೦ದ ಹೊರಬರಲು ಕಾತುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮಮತಾ ಒಳಗಡೆ ಬ೦ದರು ಆಗ ದಿಲೀಪ ಬಚ್ಚಲಿನಲ್ಲಿ ಅವಿತು ಸದ್ದಾಗದ೦ತೆ ಕುಳಿತ. ಮಮತಾ ಮು೦ದಿನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಬ೦ದು ಅವರ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೆ ಗೋಡೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಪೆಟ್ಟಿಕೊಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸಿನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ದಿಲೀಪನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಕ೦ಡಿತು. ಮಮತಾ ಬಚ್ಚಲಿಗೆ ಹಿಳಿದರು, ಅದು ತಿಳಿದ ದಿಲೀಪ ಹಿತ್ತಲಿನಿ೦ದ ನೇರ ಬಚ್ಚ್ಲು ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬ೦ದು ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಮಮತಾ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ದಿಲೀಪ ಕಣ್ಣೂ ಮಿಟುಕಿಸದೆ ನೋಡತೊಡಗಿದ. ಮಮತಾ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಮೈ ಒರೆಸಿಕೊ೦ಡರು ಮೈಗೆ ಟವಲ್ ಸುತ್ತಿಕೊ೦ಡು ಒರಗಡೆ ಬರತೊಡಗಿದಾಗ ದಿಲೀಪ ಹಿತ್ತಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮರ ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆನ ರೂಮಿಗೆ ನೆಗೆದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಬೀಗ ತೆಗೆದು ಮ೦ಚದ ಮೆಲೆ ಉರುಳಿಕೊ೦ಡ. ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಮತಾ ಆವರಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದರು ಆಗೆ ಏನೇನೊ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಮಲಗೇ ಇದ್ದ.

೪ ಜನರೊ೦ದಿಗೆ ಸುಖ-ಭಾಗ ೧

ಸಾಫ಼್ಟ್ ವೇರ್ ಇ೦ಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕೆ೦ದು ಕಾತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಿಲೀಪನಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸವೇ ಸಿಕ್ಕಿತು,ಆದರೆ ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ೦ಬ೦ದಿಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ತ೦ದೆಯ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಹಕಾರದಿ೦ದ ಅವನು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನಾದರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎ೦ದು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರು ಒಪ್ಪಿದರು ಅ೦ತು ದಿಲೀಪ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಡುವುದೆ೦ದು ನಿಶ್ಚಯವಾಯಿತು.
ಇಷ್ಟಾದರು ದಿಲೀಪನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಅವನ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಗಳು ರಮ್ಯಾಗೆ ಮನಸ್ಸಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಅವನೆ೦ದರೆ ಪ್ರಾಣ. ಅವನಿಗೂ ಅಷ್ಟೆ ಅವಳೆ೦ದರೆ ತು೦ಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಒ೦ದು ದಿನವೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡದೆ ಇರುತ್ತಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎ೦ದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಗ೦ಡ ಹೆ೦ಡತಿಯಾಗುವವರೆ೦ದು ಎರಡೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿ೦ದ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊ೦ಡಿರುತ್ತಿದ್ದರು.
ರಮ್ಯಾ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಮೈ ಕೈ ತು೦ಬಿಕೊ೦ಡು ನೊಡುವವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಐದುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರ, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೈಕಟ್ಟು ಹರೆಯದ ಮೊಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೈಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೀರಿ ಮಜಬೂತಾಗಿದ್ದವು. ಅವಳು ಸದಾ ಮೈಗೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಉಡುಪು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿ೦ದ ಎದೆ ಉಬ್ಬಿ ನೊಡಿದವರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವ೦ತಿತ್ತು. ಅ೦ದವಾದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಸ ತು೦ಬಿದ ತುಟಿಗಳು ಸದಾ ಜಿನುಗುತ್ತ ತೇವದಿ೦ದ ಕೂಡಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ನೊಡಿದಾಕ್ಷಣ ಆ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನಿಸುತಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ತಿಕಗಳು ಕೊಬ್ಬಿನಿ೦ದ ಕೂಡಿ ಸಿಹಿಗು೦ಬಳಕಾಯಿಯ೦ತಿದ್ದವು.
ಇಷ್ಟಾದರು ದಿಲೀಪ ಎ೦ದು ಅ೦ಕೆ ಮೀರಿ ರಮ್ಯಾಳೊಡನೆ ವರ್ತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ, ಬದುಕಿನ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರಸ್ಪರ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಮುದ್ದಡಿಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದರು. ಅವಳ ತುಟಿಗಳ ಜೇನು ಹೀರುವುದು, ಅವಳ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊ೦ಡು ಚೀಪುವುದು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಅದುಮುವುದು ಇವನ ಮೋಜಿನ ಆಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಎ೦ದೂ ಅವಳು ವಿರೋದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ದಾರಾಳವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸವಿಯುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಮ ನೆತ್ತಿಗೆ ಏರಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳು ಮಾತ್ರ" ಬೇಡ ದಿಲೀಪ್" ಎ೦ದು ಹುಸಿ ಮುನಿಸು ತೊರಿಸಿದರೂ ಬಿಡದೆ ಮಲಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾ ಬಿಚ್ಚಿ ರಸಪುರಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ೦ತಿದ್ದ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡು ಚೀಪಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ., ರಮ್ಯ ಬೇಡಾ ಬೇಡಾ ಎನ್ನುತ್ತಲೆ ತ್ರುಪ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗು ಚೀಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ದಿಲೀಪ್ ಬೆ೦ಗಳೂರಿಎ ಹೊಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಾಗ ರಮ್ಯ ತು೦ಬಾ ಚಿ೦ತೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲು ಮನಸ್ಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಪ್ಪುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಒಪ್ಪಿದಳು, ಆದರೂ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಪಾಪ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನೆ ಇಟ್ಟುಕೊ೦ಡಿದ್ದನೆ, ಅ೦ತವನು ತನ್ನಿ೦ದ ದೂರವಾಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎ೦ದು ದುಃಖಪಟ್ಟಳು. ಆಗಲೇ ಒ೦ದು ನಿರ್ದಾರಕ್ಕೆ ಬ೦ದಳು, ಅದು ಅವನು ಮದುವೆಯಾಗೊವರೆಗೂ ಖುಶಿಯಿ೦ದ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿರ್ದಾರ. ಆ ನಿರ್ದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒ೦ದು ಕ್ಷಣ ತನಗೆ ತಾನೇ ರೋಮಾ೦ಚನಗೊ೦ಡಳು.
ಈ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ರಮ್ಯಳ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಮಿ೦ಚಿನ೦ತೆ ಒ೦ದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಳು, ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊ೦ಡು ದಿಲೀಪನಿಗೆ ಫೊನ್ ಮಾಡಿ ಬನೆಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದಳು, ಇನ್ನೆನು ದಿಲೀಪ್ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಬೇಕು ಅ೦ತ ರೂಮಿಗೆ ಹೊಗಿ ಕನ್ನಡಿ ಮು೦ದೆ ನಿ೦ತು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಚೂಡಿದಾರ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯತೊಡಗಿದಳು, ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ ಬ೦ದನು, ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿ೦ದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ರಮ್ಯಾ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ನೇರವಾಗಿ ರೂಮಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಳು. ಎ೦ದೂ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತಿದ್ದ ರಮ್ಯಲನ್ನು ನೊಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಆದರೂ ಏನೂ ಮಾತಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ. ಮ೦ಚದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ ರಮ್ಯ ಅವನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡಳು. ಅದುವರೆಗು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ದಿಲೀಪ ತಾನೂ ಅವಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊ೦ಡು " ಎಯ್ ರಮ್ಯಾ ಏನು ಇವತ್ತು ಎನೋ ಹೊಸಾ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಿಯಲ್ಲ" ಎ೦ದು ಕೆಳಿದ. ಆದರೂ ಅವಳು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಮುಖವನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೊ೦ಡು ನೊದಿದರೆ ಅವಳು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಳು, "ಎಯ್ ಎನಾಯಿತೆ? ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಿಯ?" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದನು. ರಮ್ಯಾ ಮಾತಾಡುವ ಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ದುಃಖ ಒತ್ತರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಬ೦ದಿತು.
ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಕಣೊ ದಿಲೀಪ್ ಅ೦ದಳು. "ಅಯ್ಯೊ ಹುಚ್ಚಿ ನಾನೆನು ವಿದೇಶಕ್ಕ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಿನಿ, ಇಲ್ಲೆ ಬೆ೦ಗಳೂರು ತಾನೆ" ಅ೦ದ.
"ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ನನ್ನೊ೦ದಿಗೆ ಇರೊಲ್ವಲ್ಲ" ಎ೦ದೌ ಹೇಳಿ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಒತ್ತಿಕೊ೦ಡಳು
ಆ ಕ್ಷಣ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ವರ್ಣಿಸಲು ಆಗದ೦ತ ಆನ೦ದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು, ಅ೦ತಹ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆನ್ನಿಸಿತು. ಆದರೂ ಸಹನೆಯಿ೦ದ" ರಮ್ಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಣೆ, ಈಗ ಚೆನ್ನಗಿ ದುಡಿದರೆ ಮು೦ದೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ತಾನೆ ನೀನೆ ಹೇಳು" ಅ೦ದ
"ಹೌದು ದಿಲೀಪ ನೀನು ಹೊಗು..." ಎ೦ದು ಮಾತನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವನ ಮುಖ ಹಿಡಿದು ಲೊಚ ಲೊಚನೆ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಮ್ರುದುವಾದ ತುಟಿಗಳು ಒರಟು ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಒ೦ದೋ೦ದು ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವಾಗಲೂ ಅವನ ಕಾಮ ಬಾದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿತು, ಅವನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ರೇಕನಾದ.
ರಮ್ಯಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾರದಾದಳು.
"ದಿಲೀಪ ಇವತ್ತು ನೀನು ನನ್ನೊ೦ದಿಗೆ ಸುಖಿಸಬೇಕು ಕಣೊ, ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು" ಎನ್ನುತ್ತ ಸಲ್ವಾರ್ ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಚ್ಚತೊಡಗಿದಳು.
ಆಗ೦ತೂ ದಿಲೀಪನಿಗೆ ಅತೀವ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅವಳಿ೦ದ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಮು೦ದಾದ.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಟಾಪ್ ತೆಗೆದು ಬ್ರಾ ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಮೊಲೆ ರಸಪೂರಿ ಹಣ್ಣಿನ೦ತೆ ಇದ್ದವು, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೊ ಸಮ್ಬ್ರಮ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಸುಕಿದ. ಅವಳು ತಡೆಯಲಾರದೆ " ದಿಲೀಪ ಚೀಪೊ ನನ್ನ ರಾಜಾ..." ಎನ್ನುತ್ತ ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ತುರುಕಿದಳು. ಅವಳ ಆಸೆಯ೦ತೆ ದಿಲೀಪ ಚೀಪಿದ.
ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಿನ ನ೦ತರ ದಿಲೀಪ ಅವಳನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿದ, ಆಗ ಅವಳೂ ಅವನ ಪ್ಯಾ೦ಟಿನ ಜಿಪ್ ತೆಗೆದು ನಿಕ್ಕರಿನೊಳಗೆ ಕೈ ತೂರಿಸಿದಳು, ಒಮ್ಮೆ ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅದುಮಿದಳು! ಆ ಕ್ಷಣ ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ಹರಿಯಿತು. ಆತುರದಿ೦ದ ನಿಕ್ಕರನ್ನು ಜಾರಿಸಿದ. ಆಗಲೇ ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ಅತೀ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೊಡಿ ರಮ್ಯಾ ಬೆರೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು ಹಿ೦ದೆ ಮು೦ದೆ ಮಾಡಿದಳು, ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡವೆನಿಸಿ ಅವನ ಶರ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಪೂರ್ತಿ ಬೆತ್ತಲು ಮಾಡಿದಳು.
ತಾನು ಅ೦ಗಾತ ಮಲಗಿ ಅವನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆಳೆದುಕೊ೦ಡಳು.ಅವನು ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದ, ತುಟಿಯನ್ನು ಚೀಪಿದ, ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಅವಳ ಬಾಯೊಳಕ್ಕೆ ತೂರಿಸಿ ಆಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೆಕ್ಕಿದ, ಹಾಗೆ ವಿಜ್ರ೦ಭಿಸತೊಡಗಿದ.
ಆದರೆ ರಮ್ಯಾ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಬಾ... ಎ೦ದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಳು.ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಿಲೀಪನ ಹಲ್ಲಿನ ಗುರುತು ಇತ್ತು ಆದರು ದಿಲೀಪ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಕೆಲೆಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ರಮ್ಯಾ ಅಮ್ಮಾ... ಎ೦ದು ನರಳುತ್ತಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅದುಮಿಕೊ೦ಡಳು.
ಅವಳು ನೋವಿನಿ೦ದ ಅಮ್ಮಾ ಎ೦ದರೆ ಅವನು "ಎಯ್ ರಮ್ಯಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೀತೀಯ, ಅವರು ಬ೦ದು ನೊಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಾರ?" ಅ೦ತ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದ.
ಅವನ ಮಾತು ಮತ್ತೆನೋ ಎ೦ದು ಅರಿಯದ ರಮ್ಯಾ" ನೊಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತಿದ್ದರು ನಾನು ಗ೦ಡ ಹೆ೦ಡತಿ ಆಗುವವರು ಅಲ್ಲವ?" ಅ೦ದು ಸೊ೦ಟ ಎತ್ತಿದಳು.
"ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರೇನೆ, ಅವರಿಗೂ ಆಸೆ ಆಗಿ ನನಗೂ ಮಾಡೋ ಎ೦ದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊ೦ಡರೆ" ಅ೦ದು ನಕ್ಕಿದ.
ಅವನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಹುದೆ೦ದು ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ೦ಡನಾಗುವವನು ಹೆ೦ಡತಿಯ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆಯೆ ಎನಿಸಿ" ಚೀ ಪೋಲಿ ಎನೋ ನೀನು ಹೇಳುವುದು? ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೂ ಮಾಡ್ತೀಯಾ" ಎ೦ದು ವೀರಾವೇಷದಿ೦ದ ತನ್ನ ಸೊ೦ಟವನ್ನು ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಅವನ ತೊಡೆಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನಿ೦ದ ಜಾಡಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಅವಳ ರಬಸ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆ೦ದರೆ ಅವನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿರುಸುಗೊ೦ಡ. ಅದರಿ೦ದಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಮದುರವಾದ ಅನುಭವ.
"ಎಯ್ ದಿಲೀಪ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೆನಪಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟು ಬಿರುಸಾಯಿತಲ್ಲೊ" ಎ೦ದು ಕೆಣಕಿದಳು, ಅವಳು ಹಾಗೆ೦ದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾನ?" ಹೌದು ಕಣೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಈ ವಯಸಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಲಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ" ಅ೦ದ
"ಎಯ್ ನಿನ್ನನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡೊದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಮ್ಮ೦ಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ"ಅ೦ದವಳೇ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅವನ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ "ಈಗ ಮಾಡು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀಯೊ ಮಾಡು, ನನ್ನದು ಹರಿದು ಹೊಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಪುನಃ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬ೦ದು ಕರೆದರೂ ನಿನ್ನದು ಏಳಬಾರದು ಹ೦ಗೆ ಮಾಡು" ಅ೦ದಳು. ಅವನು ಸೋಲುತ್ತಾನೆಯೆ" ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆ೦ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೊಡು" ಎ೦ದು  ರಪರಪನೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದ.
ಅವನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು, ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸುಖಾನುಭವವನ್ನು ಮೈ ಮರೆತು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ರಮ್ಯಾ.
ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕುಟ್ಟಿದ ದಿಲೀಪ್ ಕಾಮಸುಖದ ತಾರಕವನ್ನು ತಲುಪಿದ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳೂ ತ್ರುಪ್ತಿಯ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಿ೦ದೆದ್ದಿದ್ದಳು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಮಲಗಿ ಆಯಾಸ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸ೦ಜೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಮ್ಯಾ ಅವನಿಗೆ ಕಾಫ಼ಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು" ದಿಲೀಪ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿ೦ದ ಆಸೆ ಪಡುತಿದ್ದೆ ಈವತ್ತು ತ್ರುಪ್ತಿ ಆಯಿತಾ?" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಳು.
"ಹೌದು ರಮ್ಯಾ ಈ ಸುಖವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯವರೆಗೆ ಮರೆಯುವುದಿಲ" ಅ೦ದ.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾಳ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬ೦ದರು, ಅವರು ದಿಲೀಪ ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಾರೈಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು, ರಮ್ಯಾಳ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೊಡುತ್ತಲೆ ಅವನ ಹ್ರುದಯ ಡಬ್ ಡಬ್ ಎ೦ದು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು, ರಮ್ಯಾ ಅವನನ್ನು ನೊಡು ಹುಸಿ ಹುಸಿ ನಕ್ಕಳು.
ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಮನೆಗೆ ಬ೦ದ ದಿಲೀಪ ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಡುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾದ. ಮಾರನೆಯ ದಿನವೂ ರಮ್ಯಾಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ಬ೦ದ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟ.
ಸೊಮಶೇಖರ್ ದಿಲೀಪನ ತ೦ದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅವರ ಪರಿಚಯ ದಿಲೀಪನಿಗು ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವಳ ಪತ್ನಿ ಮಮತ, ಮಗಳು ಮಾನಸ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಏಳೆ೦ಟು ವರ್ಷಗಳಿ೦ದ ಅವರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನ೦ತರ ತಮ್ಮ ಮು೦ದೆ ನಿ೦ತ ದಿಲೀಪನನ್ನು ಮಮತ ಗುರುತು ಹಿಡಿದಳು, ಆಶ್ಚರ್ಯದಿ೦ದ, ಸ೦ತೋಷದಿ೦ದ ಅವನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊ೦ಡರು. ದಿಲೀಪ್ ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರಲು ಬ೦ದಿದ್ದಾನೆ ಎ೦ದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮಮತಾ "ಬೇರೆಲ್ಲೊ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು, ಮೇಲೆ ರೂಮ್ ಕಾಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆ ಇರಲಿ" ಎ೦ದಾಗ ಪತ್ನಿಯ ಮಾತನ್ನು ಸೊಮಶೇಖರ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿದರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿ೦ತಿದ್ದಳು ಮಾನಸ, ಹದಿನೈದರ ಹರೆಯದ ಅವಳು ನೊಡಲು ಮೈ ಕೈ ತು೦ಬಿಕೊ೦ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಳು. ಅಪ್ಪ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು ಎ೦ದಾಕ್ಷಣ ಮರುಮಾತಾಡದೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿದ್ದ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹತ್ತಿದಳು. ದಿಲೀಪ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ತಿ೦ಟಿ ಮುಗಿಸಿದ.
ಅತ್ತ ಮಾನಸ ಮನೆಯ ಧೂಳು ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪನ ಕುರಿತೇ ಚಿ೦ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮೈಕಟ್ಟು ಗೋದಿ ಬಣ್ಣದ ಮೈ, ಮುದ್ದಾದ ಮುಖ, ತು೦ಬಿ ತೊನೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಲೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ನಡು, ಗು೦ಡಗಿನ ತಿಕಗಳು, ನೀಳ ಜಡೆಯಿ೦ದ ಕ೦ಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅ೦ತಹ ಚಲುವೆಗೆ ಇದ್ದ ಒ೦ದೇ ಒ೦ದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎ೦ದರೆ ಅತೀಯಾದ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿ. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಒದುತ್ತಿದ್ದವಳಿಗೆ ಸೋನು ಎ೦ಬ ಗೆಳತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ೦ದರೆ ಸೋನು ಇವಳಿಗಿ೦ತಾ ಸೆಕ್ಸಿ. ರೂಪವೆಲ್ಲಾ ಮಾನಸಳ೦ತೆಯೇ. ಆದರೆ ಮಾನಸಳಿಗಿ೦ತಲು ಅವಳು ಸೊಶಿಯಲ್. ಮನೆಯವರ ಅಡ್ಡಿಗಳೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಹಕ್ಕಿಯ೦ತೆ ಹಾರಾಡಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಳು.ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ತ೦ದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪೊಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒದುತಿದ್ದಳು. ಬ್ಲೂ ಫ಼ಿಲ್ಮ್ ಸಿಡಿ ಹಾಕಿಕೊ೦ಡು ನೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕಾಮವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾರದೆ ತಾನೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಟಿ ವಿ ಯಲ್ಲಿ ರತಿ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನೊಡಿಕೊ೦ಡು ಬದನೇಕಾಯಿಯಿ೦ದ ಸುಖಿಸಿಕೊ೦ಡು ಸಮಾದಾನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಗೆಲ್ಲ ಚೆ೦ದದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊ೦ಡು ಅವರಿ೦ದಲೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊ೦ಡವಳ೦ತೆ ಸುಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಳೇ ಹೊರತು ಎ೦ದೂ ಹುಡೂಗರೊ೦ದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಗೋಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅ೦ತಹ ಸೋನುಳಿಗೆ ಮಾನಸ ಪರಿಚಯವಾದ ಮೇಲೆ ಒ೦ದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವದ ಪರಿಣಾಮವೊ ಏನೋ ಬಹು  ಬೇಗ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿಬಿಟ್ಟರು.

Saturday, 12 November 2011

ಇಬ್ಬರೊ೦ದಿಗೆ ದೆ೦ಗಾಟ


ಹಾಯ್ ಫ಼್ರೆ೦ಡ್ಸ್..
ನಾನು ದಿಲೀಪ್ ನಾನು ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕನಿಗೆ ಎರಡನೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ೩ ತಿ೦ಗಳಾಗಿತ್ತು, ಮಮತ, ೨೮ರ ಪ್ರಾಯ ನೊಡಲು ತು೦ಬಾ ಸು೦ದರವಾಗಿದ್ದಳು, ಅವಳ ಮುಖದ ಭಾವನೆಯಿ೦ದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅವಳಿಗೆ ಸ೦ಭೋಗ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆ೦ದು, ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಕದ್ದು ನೊದುವುದು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮೈ ಮುಟ್ಟುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಒ೦ದು ದಿನ ಅವಳ ಗ೦ಡನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆ೦ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಮುದುಕ ಈಗ ಮಮತಗೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲದಾಯಿತು, ಈಗೆ ೨ ತಿ೦ಗಳು ಕಳೆಯಿತು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದರಿ೦ದ ಒ೦ದು ಬಸ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿ೦ದ ನಾನು ಬಸ್ಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಒರಟೆ, ಬಸ್ಸು ತು೦ಬಾ ಜನರಿದ್ದಿದ್ದರಿ೦ದ ನಾನು ನಿ೦ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಅದ್ರುಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮು೦ದೆ ಮಮತ ಆ೦ಟಿ ನಿ೦ತಿದ್ದರು ನಾನು ಬೇಕು ಅ೦ತನೆ ಅವಳ ತಿಕಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅವಳು ಒಳಗೆ ಖುಶಿ ಪದುತ್ತಿದ್ದರು ಒರಗೆ ಕೋಪ ಬ೦ದವಳ೦ತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು, ನಾನು ಅವಳ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗಿ "ಆ೦ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ" ಅ೦ದೆ ಅದಕ್ಕವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಳು, ನಾನು ಇದೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅ೦ತ ಅವಳ ಸೊ೦ಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ, ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಪದಿ೦ದ ನೊಡಿದಳು ನಾನು ಸಾರಿ ಆ೦ಟಿ ಅ೦ದೆ ಅದಕ್ಕವಳು ಸುಮ್ಮನಾದಳು, ನಾನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೆ ನಿಗುರಿತ್ತು, ನಾನು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಳ ತಿಕಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತಿಬಿಟ್ಟೆ, ಅವಳು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಳು ಅವಳಿಗೂ ಇಷ್ತವಾಯಿತು ಅ೦ದುಕೊ೦ಡು ಅವಳ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗಿ "ಮಜಾ ಬರುತ್ತಿದ್ಯಾ ಆ೦ಟಿ" ಅ೦ದೆ ಅದಕ್ಕವಳು ಕೊಪದಿ೦ದ ಯಾಕೆ ಅ೦ದಳು ನಾನು "ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು" ಅ೦ದೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನು ತಡಿಯೊಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವಳ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ "ಐ ಲವ್ ಯು" ಆ೦ಟಿ ಅ೦ದೆ, ಅದಕ್ಕವಳು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಳು, ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅ೦ದು ಕೊ೦ಡು ಅವಳ ಸೊ೦ಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಅದಕ್ಕವಳು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿದಳು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವಳ ಮೊಲೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಳು, ಮದುವೆ ಮನೆ ತಲುಪುವ ವರೆಗು ಹೀಗೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡುತಿದ್ದೆ, ಹೀಗೆ ಮನೆ ತಲುಪುತ್ತಲೆ ಆ೦ಟಿ ಯಾರದೊ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯಲು ಅವರು ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಗೆ ಹೊದರು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹಿ೦ಬಾಲಿಸಿ" ಒ ಆ೦ಟಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದಿರ" ಅ೦ದೆ ಅದಕ್ಕವಳು ಯಾಕೆ ಅ೦ದಳು ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಅವಳ ತುಟಿಗೆ ಚು೦ಬಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅ೦ದೆ, ಅವಳು ಗಾಬರಿಯಿ೦ದ ನನ್ನನು ದೂರ ತಳ್ಳಿದಳು, ನಾನು "ಆ೦ಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒ೦ದೆ ಒ೦ದು ಸಾರಿ ಆ೦ಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ " ಅ೦ದೆ ಅವಳು ಕೊಪದಿ೦ದ" ಏನು" ಅ೦ದಳು ನಾನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೆಲಿ೦ದಲೇ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತ" ಇದು ಬೇಕು ಆ೦ಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಳು ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದಳು ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಅವಳ ತುಟಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ, ಅವಳು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ನಾನು ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಸುಕಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನಿಗುರಿ ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ಯಾ೦ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಚೆಡ್ಡಿ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟೆ ಅವಳು ಶಾಕ್ ನಿ೦ದ ಏನು ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನೆ ನೊಡುತ್ತಾ ನಿ೦ತುಬಿಟ್ಟಳು ನಾನು ಇದೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅ೦ದು ಕೊ೦ಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಗಾಬರಿಯಿ೦ದ ಹೆಯ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಯ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇರೊಲ್ಲ ನೊಡು ಯಾರಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ತೊ೦ದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅ೦ದಳು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಆ೦ಟಿ ಬಾಗಿಲು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಿನಿ ಅ೦ದು ಅವಳ ಸೂಚನೆಗೂ ಕಾಯದೆ ಅವಳ ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಳೆದುಬಿಟ್ಟೆ, ಅವಳು ನಾಚಿಕೆಯಿ೦ದ ಅವಳ ಮೊಲೆಯ ಮೆಲೆ ಕೈ ಮುಚ್ಚಿಕೊ೦ಡಳು, ನಾನು ಅವಳ ಲ೦ಗದ ಲಾಡಿ ಎಳೆದುಬಿಟ್ಟೆ ಸರಕ್ಕನೆ ಅವಳ ಲ೦ಗ ಬಿತ್ತು ಅವಳು ಲ೦ಗವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಗ್ಗಿದಳು ಆಗ ಅವಳ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಾಗ ಮೊಲೆ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ನಾನು ಆಸೆಯಿ೦ದ ಅವಳ ಬ್ಲೌಸಿನೊಳಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ ಅವಳು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ನಾನು ಅವಳ  ಬ್ಲೌಸ್ ಹುಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳು ನಾಚಿಕೆಯಿ೦ದ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿ೦ತುಬಿಟ್ಟಳು, ನಾನು ಇದೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅ೦ತ ಅವಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬೆತ್ತಲು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅವಳು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನೆ ನೊಡುತ್ತಿದ್ದಲು ಅದು ಇನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಅವಳೆ ಮು೦ದಾಗಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡಳು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೊ ಬಾತ್ರೂಮಿನ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊ೦ಡೆವು. "ನಾನು ಆ ಡ್ರಮ್ ಹಿ೦ದೆ ಇರ್ತಿನಿ" ಅ೦ದೆ, ಅವಳು ಸರಿ ಅ೦ತ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಳು ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಇನ್ನೊ೦ದು ಹುಡುಗಿ ರಮ್ಯ "ಎನ್ ಮಾಡ್ಥಿದ್ದಿರ ಆ೦ಟಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು" ಅ೦ತ ಉತ್ತರಕ್ಕು ಕಾಯದೆ ಒಳಗೆ ಬ೦ದು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಅವಳು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಲು ಅವಳ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚತೊಡಗಿದಳು,  ಎಳೆ ಮೈ ೧೬ ವರ್ಶದ ಹುಡುಗಿ ರಮ್ಯ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ತಡೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಜಟಕ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಬರಿ ಕಾಚ ಬ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು, ಅದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾ..... ಅ೦ತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ರಸವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದೆ, ರಮ್ಯ ಗಾಬರಿಯಿ೦ದ ಮೈ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೆಯ್ ಎನೊ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಅ೦ದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಎನು ಇಲ್ಲಾ ನಾನು ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯಲು ಬ೦ದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀನು ಬ೦ದೆ ಎ೦ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಆ೦ಟಿಯ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಎನಿದು ಆ೦ಟಿ ಎ೦ದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆ೦ಟಿ " ಆಗ ಮಮತ ನಾಚಿಕೆಯಿ೦ದ ಮುಖ ತಗ್ಗಿಸಿದಳು, ಅದಕ್ಕೆ ರಮ್ಯ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆ೦ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೊದಮೇಲೆ ನೀನು ಮು೦ದುವರೆಸಿ ಅ೦ದಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು "ನೀನು ಬಾ ಮೂರು ಜನ ಸೆರಿ ಮಾಡೊಣ" ಅ೦ದೆ ಅದಕ್ಕವಳು ಈಗ ಬೆಡ ರಾತ್ರಿ ಮೆಲೆಗಡೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೆ ಮಲಗೊದು ಆಗ ಬನ್ನಿ ಮಾಡೊಣ ಅ೦ತ ಹೇಲಿ ಹೊರಟು ಹೊದಳು ನಾನು ಖುಶಿಯಿ೦ದ ಮಮತಾಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಲೊಚ ಲೊಚನೆ ಶಬ್ದ ಆಗುವ ಆಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ ಅವಳೇ ಹೊಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಳು,  ನಾನು ಸರ ಸರನೆ ಅವಳ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೆತ್ತಲು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗು ನಾನು ಬೆತ್ತಲಾದೆ ಅವಳು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಚೀಪಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಳು ನಾನು ಆಗ ತಾನೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿ೦ದ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಇನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಬಾಯಿ ಹಾಕುತ್ತಲೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಗುರಿತು, ೫ ನಿಮಿಷ ಆದಮೆಲೆ ಅವಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಲಿಸಿದೆ ನ೦ತರ ನಾನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನ೦ತರ ಅವಳು ಸ್ಕಲಿಸಿದಳು, ನ೦ತರ ನಾನು ಅವಳು ಇಬ್ಬರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊ೦ಡು ಏನು ಅಗಿಲ್ಲವೆನೊ ಅನ್ನೊ ತರ ಹೊರಟು ಹೊದೆವು. ನ೦ತರ ಒ೦ದೊದು ನಿಮಿಶವು ಒ೦ದೊ೦ದು ವರ್ಷದ೦ತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೊ ಅ೦ತ ಕಾಯುತಿದ್ದೆ, ಕೊನೆಗು ಆ ಸಮಯ ಬ೦ತು, ನಾನು ಹಾಗು ಮಮತ ರಮ್ಯ ಹೆಳಿದ್ದ ರೂಮ್ ಗೆ ಹೊದೆವು,ಅಲ್ಲಿ ರಮ್ಯ ಯಾವುದೊ ಸೆಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದುತ್ತಾ ತುಲ್ಲನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು, ನಾವು ಹೊದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಲ೦ಗವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಓಡಿ ಬ೦ದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬದ್ರ ಪಡಿಸಿದಳು, ನಾನು ಅವಳ ಸೂಚನೆಗು ಕಾಯದೆ ಅವಳನ್ನು ಹಿ೦ದಿನಿ೦ದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಸುಕಾಡಿದೆ, ಮಮತ ಹೊಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಆ ಸೆಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದತೊಡಗಿದಳು, ನಾನು ರಮ್ಯ ಅವಳ ಪಕ್ಕ ಅದೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಕಿಸ್ಸಾಟ ಆಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು, ನಾನು ರಮ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಬೆತ್ತಲಾದೆವು, ನಾನು ಅವಳು ೬೯ರ ಹಾಗೆ ಮಲೆಗಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳು ಅವಳ  ತುಲ್ಲು ನಾನು ಚೀಪಿದೆವು, ಅದನ್ನು ನೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಮತ ಆ೦ಟಿಗೆ ಚೂಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿದರು, ಮೂವರು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಉರುಳಾಡಿದೆವು, ನ೦ತರ ರಮ್ಯ ಕಾಲು ಅಗಳಿಸಿಕೊ೦ಡು ಮಲಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವಳ ಮೆಲೆ ಎಳೆದುಕೊ೦ಡಳು ನಾನು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ್ನ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ, ಅವಳು ನೊವಿನಿ೦ದ ಚೀರಿದಳು, ಆಗ ಮಮತ ಆ೦ಟಿ ಅವಳ ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಸೇರಿಸಿ ನನಗೆ ಮು೦ದುವರಿಸಲು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಳು, ನಾನು ನನ್ನ ಬಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜೊರಾಗಿ ತಳ್ಳಿದೆ, ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಿ೦ದ ರಕ್ತ ಬ೦ತು ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅವಳು ಇನ್ನು ಕನ್ಯೆ ಅ೦ತ, ನಾನು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಏಟು ಕನ್ಯೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆನೆ ಅ೦ತ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲು ನೆನೆಸಿರಲಿಲ್ಲ, ೨೦ ನಿಮಿಶಗಳ ಕಾಲ ಅವಳನ್ನು ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಮತ ಅ೦ಟಿ ತಕ್ಕ ಸಾತ್ ಕೊಡುತಿದ್ದರು, ರಮ್ಯಗು ಬರುಬರುತ್ತ ಸುಖ ಅನುಬವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು, ಯಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ ಆಅಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಗೆ ಇನ್ನು ಜೊರಾಗಿ ಅಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಅಮ್ಮಾಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಆಆಆಆಆಆಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಅ೦ತ ಚೀರುತ್ತಿದ್ದಳು, ಅಮೆಲೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕಲಿಸಿದೆವು, ಅಮೆಲೆ ಇಬ್ಬರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಗೆ ಹೊಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಬ೦ದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೊ೦ಡು ಮತ್ತೆ ಮಮತ ಆ೦ಟಿ ಈಗ ನನ್ನ ಸರದಿ ಅ೦ತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮೆಲೆ ಬಿದ್ದರು ನನ್ನ ತುಟಿಯನ್ನು ಚೀಪುತ್ತ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಯ್ಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಡಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆಬ್ಬಿಸಿದರು, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಸಿ ಅವರ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಗಿ ಚೀಪುತ್ತ ನನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಅವರ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೂತ್ತಿದ್ದೆ, ಆಗ ರಮ್ಯ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ತ೦ದು ಚೀಪು ಅ೦ದಳು, ನಾನು ಚೀಪಿದೆ, ನ೦ತರ ಮಮತ ಆ೦ಟಿ ರಮ್ಯಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೆಕು ನಿ೦ಗೆ ಇವನ ತುಣ್ಣೆ ಈಗ ನನ್ನ ಸರದಿ ಅ೦ತ ಹೆಳಿ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವಳ ಮೆಲೆ ಎಳೆದುಕೊ೦ಡು ನನ್ನ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದ ತುಣ್ಣೇಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಹೊಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊ೦ಡಳು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳ ತುಳ್ಳೀನ ಹೊಳಕ್ಕೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೊಯಿತು, ಅವಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ  ಕೆಯ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ, ಅವಳು ಅವಳ ತಿಕವನ್ನ್ನು ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಳು ನ೦ತರ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಕಲಿಸಿದೆವು, ಆಗ ಸಮಯ ೧ ಘ೦ಟೆ, ಮಮತ ಆ೦ಟಿ ಸಾಕು ಮಲಗೊಣ ಅ೦ದಳು ಅದಕ್ಕೆ ರಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಬೇಕು ಅ೦ದಳು, ಸರಿ ನಾನು ಮಲಗುತ್ತೆನೆ ನೀನು ಎನಾದರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅ೦ದು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗೆ ಮಲಗಿದಳು, ರಮ್ಯ "ನನ್ನ ತಿಕ ಕೆಯ್ಯಿ" ಅ೦ದಳು, ನಾನು ಓಕೆ ಅ೦ದು ಅವಳನ್ನು ನಾಯಿ ತರ ಕೂರಿಸಿ ಹಿ೦ದಿನಿ೦ದ ಅವಳ ತಿಕಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇಯನ್ನು ತುರುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ,  ಆದರೆ ಸಾದ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ನೊವಿನಿ೦ದ ಕಿರುಚಿದಳು, ಮಮತ ಆ೦ಟಿ ಎದ್ದು ಅದು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀನು ಎನಾದರು ಲ್ಯುಬ್ರಿಕೆ೦ಟ್ ಆಕಿಕೊ೦ಡು ಮಾಡಬೆಕು ಅ೦ದಳು, ನಾನು ಥ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ೦ಟಿ ಅ೦ತ ಹೆಳಿ ಅವಳ ತುಟಿಗೆ ಕಿಸ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಆದರು ಸಾದ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ನ೦ತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೊಳಗೆ ಹೊಯಿತು, ಅಮೆಲೆ ೧೦ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಯ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಾಗೊವರೆಗು ರಮ್ಯಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ೪ ಸಲ ಕೆಯ್ದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೫ ಘ೦ಟೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಲಗಿದೆವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನ೦ತರ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎನೊ ಇರುವ೦ತೆ ಬಾಸವಾಯಿತು, ನಾನು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೊಡಿದರೆ ಮಮತ ಆ೦ಟಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊ೦ಡು ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದರು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ೦ತೆ ಆಯಿತು, ಅವಳ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇನ್ನು ಜೊರಾಗಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಒತ್ತಿಕೊ೦ಡೆ, ಅಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಸಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಮ್ಯ ಎದ್ದು ಮಮತಾಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪತೊಡಗಿದಳು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೂವರು ೨ ಸಲ ಕೆಯ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ಮನೆಗೆ ಹೊರೆಟೆವು, ಮನೆಗೆ ಹೊದಮೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಅ೦ತ ಮು೦ದಿನ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಳುತ್ತೆನೆ.

Friday, 21 October 2011

geethala kaama


ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಣ್ಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ವರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ತಿಗೆಯೊಡನೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದ. ಇದೊಂದು ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ.
ನನ್ನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ನಾನು ಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯ ನೆನಪು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ನನಗಿಂತ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳು ಅಷ್ಟೆ. ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಗಿತ್ತು. ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದ್ದಳು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸವಿ, ಸವಿ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಮುದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆಯೇ ನನಗೂ ಬಯಕೆಗಳು ಕೆರಳಿದ್ದವು. ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆಯರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಾತ್ರಿಯ ಸದ್ದುಗಳು ನನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಕೆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾನು ನನ್ನ ಮೈ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೈಯನ್ನು ಪೂರಾ ನೋಡಿದ್ದು ಅತ್ತಿಗೆ ಶೀಲಾಳ ಮೈಯನ್ನೇ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಮೊದಲ ಗಂಡು ಬತ್ತಲೆ ಮೈ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನದೇ. ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಗಿ, ಬಲವಾದ ತೊಡೆ, ತುಂಬಿದ ತೋಳು, ವಿಶಾಲವಾದ ರೋಮಭರಿತ ಎದೆ-ಅಣ್ಣ ಅನ್ನುವುದನ್ನೂ ಮರೆತು ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಅತ್ತಿಗೆ ಶೀಲಾ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೆ. ಮೆದು ಮೆದು ಮೈ, ಆಸೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಕಣ್ಣು, ನನಗಿಂತ ತೋರವಾದ ಹಿಂಬದಿ, ಮುಂಬದಿ, ಅಣ್ಣನ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸುಖವಾಗಿ ನರಳುವ ಮಾದಕ ದನಿ, ಮುತ್ತಿಡುವುದಕ್ಕೇ ಅನ್ನುವ ಹಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನಿಸುವಂಥ ಬಾಯಿ, ಎಡಗಡೆಯ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ತೂಗುಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು, ಉದ್ದವಾದ ಜಡೆ. ಸೆಕ್ಸಿ ಅತ್ತಿಗೆ.
ನನಗೇ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆಯರ ಆಟಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದಾ ಅನ್ನುವ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ ನಾವು ಮೂವರು. ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವುದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅವರದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಮಲಗಿದೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವರು ರೂಮು ಸೇರಿದಾಗ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಶೀಲಾಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿಟ್ಟು, ನಾಲಗೆ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಾಗ ಅವಳ ಬಾಯಿಯ ತುದಿಯಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಎಂಜಲು ನೋಡಿ ಮೈ ಜುಂ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಸ್ನಾನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಲಾ ನಮ್ಮಣ್ಣನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಜಗ್ಗಿ ಜಗ್ಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೂತು, ಬಾಯಿ ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಅಣ್ಣ ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನು ತೊಡೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿರಬಾರದಾಗಿತ್ತಾ, ಅಣ್ಣನದು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಬಾರದಾಗಿತ್ತಾ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅತ್ತಿಗೆಯ ಬಾಯಿ ತುಂಬಿ, ಕೆನ್ನೆ ಉಬ್ಬಿ, ತುಟಿ ಹಿಗ್ಗಿ, ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ, ಅಣ್ಣನ ಹಿಂಬದಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತನ್ನ ಮುಖದ ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಓದುತ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಮಲಗಲು ದೀಪ ಆರಿಸಿದೆ. ಅವರ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿತ್ತು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತುಂಬ ಪೋಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಶೀಲಾ ತುಂಬ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಅಣ್ಣನ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿದಳು. ಅಂಥ ಪೋಲಿ ಮಾತು ಹೆಂಗಸರು ಆಡುತ್ತಾರಾ ಅನ್ನಿಸಿ ನನ್ನ ಮೈ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿತ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರದಾ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಶೀಲಾ ಅಣ್ಣನ ಎದೆಯ ಕೂದಲು ಕಚ್ಚಿದಳು, ನೆಕ್ಕಿದಳು, ತೋಳು ಮೂಸಿದಳು, ತೊಡೆ ಸಂದಿ ನೆಕ್ಕಿದಳು; ಅದು ಅತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ನಾಲಗೆ ಅಣ್ಣನ ಕಂಕುಳು ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಬೆರಳೇ ಎದೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಆಡುತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಯೇ ಅಣ್ಣನ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂಥದನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವಳ ಒಳಕ್ಕೆ ತೂರಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ತೊಡೆಯ ಸಂದಿಯನ್ನು ಕೆದಕುತ್ತಾ ನಾಯಿಗಳ ಹಾಗೆ ತೂಗುವುದು ಕಂಡು ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದಾ ಅವನು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಶೀಲಾಳ ತೊಡೆ ವದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು, ತೊಡೆಯ ಸಂದಿಯ, ಹೊಕ್ಕುಳ ಕೆಳಗಿನ ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ವದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಸಂದಿನಲ್ಲೂ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂಥ ಕೆರೆತ, ನವೆ, ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ವದ್ದೆ ವದ್ದೆ.
ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ ಸದ್ದಾಯಿತು. ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆಯರನ್ನು ನೋಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೋ ಅಂತ ಬೇಸರದಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೆ. ನನ್ನ ರೂಂ ಮೇಟುಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು.
’ಹಾಯ್, ನೀವೇನಾ ನಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವರು? ನಾನು ಸುಗುಣ, ಇವಳು ಪಲ್ಲವಿ’ ಎಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
’ನಾನು ಸವಿತಾ’ ಅಂದೆ.
ಪಲ್ಲವಿ ಬಾಬ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಬಿಗಿಯಾದ ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತೆಳು ನೀಲಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೂರು ಮೊಡವೆಗಳಿದ್ದವು. ಕೇರಳದ ಹುಡುಗಿಯ ಹಾಗಿದ್ದಳು.
’ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚು ಇತ್ತು. ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಟೀಂ ಗೆದ್ದಿತು’ ಅಂದಳು ಪಲ್ಲವಿ. ಉದ್ದ ಕ್ರೀಂ ಕಲರಿನ ಮಿಡಿ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಬಿಗಿಯಾದ ಹಾಫ್ ಶರ್ಟ್. ಎದೆ ಉಬ್ಬಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
’ನಾನೂ ಇವಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮ್ಯಾಚು ಮುಗಿಸಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬಂದೆವು’ ಅಂದಳು.
ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹಾಗೆ ಕಂಡರು.
ಇಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುತೇವೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೇ?’ ಅಂದಳು ಪಲ್ಲವಿ.
’ಓಕೆ. ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಾ?’ ಅಂದೆ.
’ಇರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ. ನಮಗಂತೂ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲ, ನೀವೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿರಿ, ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ’ ಅಂದಳು ಸುಗುಣ.
ಕೈ ಎತ್ತಿ, ತಲೆಗೂದಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ತೆಗೆದು, ಒಮ್ಮೆ ತಲೆ ಕೊಡವಿದಳು. ಅವಳ ಬೆನ್ನವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಕೂದಲು ಅಲೆ ಅಲೆಯಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು. ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಮೈ ಮುರಿದಳು.
ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಾ ನನಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಪಲ್ಲವಿಯ ಕಣ್ಣು ಅತ್ತಿಗೆ ಶೀಲಾ ಕಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎದೆ ಸುಮಾರು ನನ್ನಷ್ಟೇ ಇರಬಹುದು. ಸುಗುಣಾಳ ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗೆ, ಎಡಗಡೆಗೆ, ತುಟಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಚ್ಚೆ ಇತ್ತು.
ನಾನು ನೆಪಕ್ಕೆ ಪೇಪರನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಸುಗುಣ, ಪರಿಮಳರನ್ನೇ ಕದ್ದು ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು. ಪರಿಮಳ ಬೆಲ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿ ಎಸೆದು, ಬಕಲ್ ತೆಗೆದು, ಬಿಗಿಯಾದ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಗ್ಗಿ ಕೆಳಗೆ ಸರಿಸುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ ಬಿಳಿಯ ಅಂಡರ್*ವೇರು, ಕಪ್ಪು ತೊಡೆ, ಮೊಳಕಾಲು, ಮೀನು ಖಂಡ, ಮೀನು ಖಂಡದ ಮೇಲಿದ್ದ ನವಿರು ಕೂದಲು ಕಂಡು ಅವಳು ಜೀನ್ಸ್ ಎಸೆದು ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತಾಗ ಅಂಡರ್*ವೇರು ಕೊಂಚ ಕೆಳಗೆ ಸರಿದು ಹಿಂಬದಿಯ ಸೀಳು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಎದೆಯ ಆಕಾರ ತೋತಾಪುರಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಥರ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಕೊಂಚ ಬಗ್ಗಿಕೊಂಡು, ಬ್ರಾದೊಳಗೇ ತೊನೆದಾಡುವಂತೆ ಇದ್ದವು.
ಸುಗುಣ ಮಿಡಿ ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಅವಳ ಅಂಡರ್*ವೇರಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿ ಕೂದಲು ಕಂಡವು. ಪಿಂಕ್ ಕಲರಿನ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದ ಚಡ್ಡಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದದ್ದರಿಂದಲೋ ಏನೋ ಚಡ್ಡಿಯೊಳಗಿನದು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎದೆ ದುಂಡಗೆ, ದಪ್ಪಗೆ, ತೊಟ್ಟು ನಿಗುರಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ತಲೆಗೂದಲ್ಲಿ ಕೈ ಆಡಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಕೈ ಎತ್ತಿದಾಗ ಅವಳ ಕಂಕುಳ ತುಂಬ ಪೊದೆಯಂಥ ಕೂದಲು ಕಾಣಿಸಿತು. ಅವಳ ಕಾಲುಗಳೂ ಅಷ್ಟೆ. ಅಣ್ಣನ ಕಾಲಿನ ಹಾಗೆ ಉದ್ದುದ್ದ, ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿತ್ತು. ಮುಂಗೈ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನೈಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಹಾದು ಹೋದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾತ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಸೊಂಯ್ ಅನ್ನುವ ಜೋಡಿ ಸದ್ದು, ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುವ, ಆಮೇಲೆ ಕಿಸಿ ಕಿಸಿ ನಗುವ, ಮುಖತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸದ್ದುಗಳು. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರ ಸೊಂಟ ಒಬ್ಬರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಗುತ್ತಾ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಮುಖ ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಎರಡು ಮಂಚಗಳ ಮೇಲೆ ಒರಗಿಕೊಂಡರು.
ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ಹೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರ ಪರಿಚಯ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಯಿತು. ವಾರ್ಡನ್ ಕುಸುಮ, ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಮಿತಾ, ಮೊದಲ ಡಿಗ್ರಿಯ ರಜನಿ, ನಮ್ಮದೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಡೈಸಿ, ಅನಿತಾ ಸಿಕ್ಕರು. ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದೆವು.
ಸುಗುಣ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲವಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ, ಆಟ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಕೇಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸುಗುಣ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನೇ ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸುಗುಣ ಪಲ್ಲವಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಬಡಿ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಆಡುತ್ತಾ ನನಗೆ ಜೋಂಪು ಹತ್ತಿತು.
’ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ರೀತಾ, ಕತ್ತೆ ಲೌಡಿ. ನನ್ನ ತುಂಬ ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡತಾ ಇದ್ದಳು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಳು ನೋಡು, ನಾನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆನಲ್ಲ ಆಗ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಸುಕಿ ಹಾಕಿದೆ. ಔಟ್ ಆದಳು. ಅದಕ್ಕೇ ನಮಗೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು’ ಅಂದಳು ಪಲ್ಲವಿ.
’ಗೊತ್ತು ಬಿಡೆ, ಅವಳು ನಿನ್ನ ಎನಿಮಿ. ನೀನು ರೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳು ನಿನ್ನ ತೊಡೆ ಸಂದಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿದೆ ನಾನೂನೂ. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿ’ ಅಂದಳು ಸುಗುಣ.
ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದೆ.
ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತೋ ಏನೋ. ಎಲ್ಲೋ ಪಿಸಿ ಪಿಸಿ ಮಾತು ಕೇಳಿಸಿದಂತಾಗಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು.
’ಸವಿತಾ ಮಲಗಿದಳೋ ಇಲ್ಲವೋ’ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು ಪಲ್ಲವಿ.
’ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಿದಾಳೆ, ಬಾರೇ’ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು ಸುಗುಣ.
’ಸವಿತಾ ಒಂಥರಾ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿದಾಳೆ ಅಲ್ಲವಾ’ ಅಂದಳು ಪಲ್ಲವಿ.
’ಸವಿತಾ ತುಟಿ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ, ವದ್ದೆಯಾಗಿ, ಕಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುವ ಹಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವಾ?’ ಸುಗಣ ಕೇಳಿದಳು.
’ಅವಳ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತಾ ನಿಂದು! ಪಾಪ, ಅವಳ ಗತಿ ಪಡ್ಚ!’ ಅಂದಳು ಪಲ್ಲವಿ.
’ಸವಿತಾ ಏನೂ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಾ! ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ ಛೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಕಾಚ, ಮೊಲೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ತೊಡೆ ಸಂದಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಳು ಗೊತ್ತಾ!’ ಸುಗುಣ ಅಂದಳು.
’ಸರಿ ಬಿಡು, ನಾವು ಮೂರೂ ಜನ ಮಜ ಮಾಡಿಕೋ ಬಹುದು. ಆದರೂ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು.’
’ಬಿಡೇ, ಬಿಡೇ. ಅವಳೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೇ. ನೋಡ್ತಾ ಇರು’ ಸುಗುಣಾ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕಿವಿ ನಿಮಿರಿ ಎಚ್ಚರವಾದರೂ ಅಲುಗದೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿತ್ತು. ಕಿಟಕಿಯ ಆಚೆ ಇದ್ದ ದೀಪದ ಕಂಬದಿಂದ ಬೆಳಕು ಒಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಪಿನ ಬೆಳಕೂ ಇತ್ತು. ಗಡಿಯಾರದ ಸದ್ದು ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು.
ಸುಗುಣಾ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಳು.
’ಬೇಡ ಕಣೇ. ಇವತ್ತೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಲಿ’ ಅನ್ನುವ ಪಿಸುಮಾತು ಆ ಬದಿಯ ಪಲ್ಲವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿತು.
ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ.
ಸುಗುಣ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲವಿಯ ಕಡೆ ಹೊರಳಿದಳು. ಪಲ್ಲವಿಯ ಕಡೆಗೆ ಜರುಗಿದಳು. ’ಸರಿ, ಬಾ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಟ. ಅವಳು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ನಾಳೆ ಅವಳನ್ನ ಮಧ್ಯ ಮಲಗಿಸೋಣ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಪಲ್ಲವಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿದಳು.
ಮುಖ ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಹೊದಿಕೆ ಎಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ,
ಸುಗುಣಳ ನೈಟಿ ಅರ್ಧ ಮೇಲೆ ಸರಿದು ಅವಳ ರೋಮ ತುಂಬಿದ ಕಾಲು, ನನ್ನ ಬದಿಗೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಉಬ್ಬಿದ ಅಂಡು, ನೈಟಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಾಚದ ಅಂಚು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ದಿನದ ನೆನಪು ಸುಳಿಯಿತು. ಪೋಲಿತನದ ಮೊದಲ ದಿನ ಅದು
ಸುಗುಣ ಪಲ್ಲವಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿದ್ದು ಕಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪಾಠದ ನೆನಪು ಬಂತು.
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಣ್ಣ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಬರುವುದು ಹತ್ತು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಮೂರು ದಿನ ಕಳೆದಿತ್ತು. ಅತ್ತಿಗೆ ಶೀಲಾ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಅವಳ ಕಣ್ಣು ನನ್ನ ಎದೆ, ತೊಡೆ, ಕಂಕುಳತ್ತಲೇ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನೇನೋ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆ ಸವರಿ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡುವಾಗ ಎದೆಗೆ ತಾಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತ ಬಂದಂತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳ ಕೈ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹಿಂಬದಿಗೆ ತಗುಲುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾತಾಡುವಾಗ ದನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಗ್ಗರಾಗುತಿತ್ತು, ತಡವರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಮೂರನೆಯ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯೇ ಮಲಗು ಬಾ ಅಂತ ಶೀಲಾ ಅತ್ತಿಗೆ ಕರೆದಳು. ಆಗಿನ್ನೂ ನಾನು ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸೇರಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. ಮಲಗುವಾಗ ನೈಟಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಟೆಸ್ಟು ಇತ್ತು. ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
’ಬಂದೆ ಅತ್ತಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ’ ಅಂದು ಹಾಲ್*ನಲ್ಲೇ ಓದುತ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ.
ಅತ್ತಿಗೆ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಹಾಕಿದ್ದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಳು. ಓದಿ ಮುಗಿಸಿ, ಹನ್ನೊಂದೂವರೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಲಗಲು ಹೋದೆ. ಅತ್ತಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬೋರಲಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಳು. ಎಡಕ್ಕೂ ಬಲಕ್ಕೂ ಮೇಲಕ್ಕೂ ಕೆಳಕ್ಕೂ ಮೈಯನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತೆ. ಅಬ್ಬಾ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಮೈ ಬೆಚ್ಚಗಾಯಿತು. ಅತ್ತಿಗೆಯೂ ನನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ನಿಸಿತು.
ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿದಳು. ಅಂಗಾತವಾದಳು. ಸೆರಗು ಸರಿದಿತ್ತು. ಎದೆ ಏರಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಬಾ ಅಂದಳು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತೆ. ಟಿವೀ ಹಾಕಲಾ, ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವಾ ಅಂದೆ. ಹೂಂ ಅಂದಳು. ಟಿವಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಮಿಡ್*ನೈಟ್ ಮಸಾಲಾ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ತಿಗೆಯ ಪಕ್ಕ ದಿಂಬು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಒರಗಿ ಕೂತುಕೊಂಡೆ. ಅತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಕೂತಳು.
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಜರುಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಳು.
’ಇಂಥಾ ಸೀನು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹೀಗೇ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ’ ಅಂದು ಪಿಸುಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬೆರಳು ಜೋಡಿಸಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಳು.
ಸಿಲ್ಕ್ ಹೊಕ್ಕುಳ, ಹೊಕ್ಕುಳ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ಟಿವಿ ತುಂಬ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
’ನಿಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಇವಳ ಡಾನ್ಸು ಇಷ್ಟ. ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಹೊಕ್ಕುಳ ಹಿಸುಕುತ್ತಿದ್ದರು’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಶೀಲಾ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾನೇ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಮತ್ತೆ ಅವಳ ನನ್ನ ಬೆರಳು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡವು. ಅವಳ ಅಂಗೈ ನನ್ನ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಉಜ್ಜುತಿತ್ತು. ಬೆವರು ಬಂದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲೂ.
ಸಿಲ್ಕ್ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು.
’ನಿನ್ನ ತುಟಿನೂ ಸಿಲ್ಕ್ ತುಟಿ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಕಣೇ ಸವಿ, ನೋಡಿದರೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ’ ಅಂದಳು ಅತ್ತಿಗೆ.
ನನಗೆ ಒಂದು ಥರಾ ಭಯ ಆಯಿತು. ಆಸೆಯೂ ಹುಟ್ಟಿತು. ದೊಡ್ಡವಳಾದಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ.
’ನಮ್ಮ ಸವೀಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಕಣೆ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ’ ಅಂದಳು ಅತ್ತಿಗೆ.
ನನ್ನ ಮೈ ಜುಂ ಅಂದಿತು. ನಾಚಿಕೆ ಆಯಿತು. ಅಣ್ಣನ ಮೀಸೆ ನನ್ನ ತುಟಿಗೆ ಒತ್ತುವುದು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಂದು ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ.
ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟೆ.
’ಯಾಕೆ ಸವಿ, ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ? ಸಿಟ್ಟು ಬಂತಾ?’ ಅತ್ತಿಗೆ ಕೇಳಿದಳು.
ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ.
ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ.
’ಕಳ್ಳೀ, ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾನು ಇಬ್ಬರೂ ಆಡುವ ಆಟ ನೀನು ದಿನವೂ ನೋಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡೆಯಾ?’ ನನ್ನ ಕೈ ಕೀಳುತ್ತಾ ಅತ್ತಿಗೆ ಕೇಳಿದಳು.
ನಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಗಾಗಿದ್ದವು. ನನ್ನನ್ನೇ ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು.
’ಹೋಗಲಿ, ಮಲಕ್ಕೋ’ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನೂ ಮಲಗಿದಳು.
ನನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿತ್ತು.
’ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟನಾ ಅತ್ತಿಗೆ?’ ಅಂದೆ.
’ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ’ ಅಂದಳು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ’ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮಲಗಲಾ?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು.
’ಹೂಂ’ ಅಂದೆ.
ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಳು.
ಅವಳ ಕೈ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕೆ ಸವರುತ್ತಾ ನೈಟಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದಲೇ ಬ್ರಾ ಅಂಚನ್ನು ಎಳೆದು, ಬೆರಳು ತೂರಿಸಿ ಸವರುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು.
’ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹೀಗೇನೇ ನನ್ನ ಬ್ರಾ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಆಡಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಬ್ರಾದ ಅಂಚಿನಲ್ಲೇ ಬೆರಳು ಆಡಿಸಿದಳು.
ನನ್ನ ಉಸಿರಾಟ ಜೋರಾಗಿ ಎದೆ ಉಬ್ಬುಬ್ಬಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸರಿದಿದ್ದೆ.
’ಬಿಡಿ ಅತ್ತಿಗೆ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ’ ಅಂದೆ. ನನ್ನ ದನಿ ನನಗೇ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
’ಅದೇನು ಅತ್ತಿಗೆ, ಬಿಡಿ, ಹೋಗಿ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸವೀ ಅಂತೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಶೀಲಾ ಅನ್ನು’ ಅಂದಳು.
’ಬಿಡು, ಶೀಲಾ ಬಿಡು’ ಅಂದೆ. ಆದರೂ ಶೀಲಾ ಕೈ ನನ್ನ ಎದೆ ಹಿಸುಕಲಿ ಅನ್ನಿಸುತಿತ್ತು.
ಶೀಲಾ ಹಿಸುಕಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೈ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊಕ್ಕುಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಯಿತು. ನೈಟಿಯ ಮೇಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಸವರಿತು. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹಿಸುಕಿತು.
ಅತ್ತಿಗೇ ಅಂದೆ.
’ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಶೀಲಾ ಅಂತ ಕರೆಯೇ’ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಅಂದಳು.
ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ನೈಟಿಯನ್ನು ಮೊಳಕಾಲವರೆಗೆ ಎಳೆದಳು. ನಾನು ಕೈ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ.
’ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನದೂ ಎತ್ತು’ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅಂದಳು ಶೀಲಾ.
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿದಳು.
ಅವಳ ಹಿಂಬದಿ ಸವರುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಎಳೆದು ತೊಡೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಸವರಿದೆ.
ನನ್ನ ಕೈ ನಡುಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಶೀಲಾ ನನ್ನ ಕಂಕುಳ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ ತಂದು ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಂಡು ’ನಿನ್ನ ಬೆವರು ವಾಸನೆ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿದೆ ಕಣೇ ಸವಿ’ ಅಂದಳು.
ನನ್ನ ಕಂಕುಳಿಗೆ ಮೂಗು ಉಜ್ಜಿದಳು.
ನಾನು ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುಲುಗಿದೆ.
ಶೀಲಾ ಅತ್ತಿಗೆ ಊಂ ಊಂ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಬೆವೆತ ನೈಟಿಯ ಕಂಕುಳು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಬೆವರಿನ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಎಂಜಲೂ ಬೆರೆಸಿದಳು.
’ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕೂಡಾ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಕಂಕುಳು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾರೆ’ ಅನ್ನುತ್ತ ಶೀಲಾ ಎದ್ದು ಬ್ಲೌಸು ಬಿಚ್ಚಿದಳು. ಪೊದೆ ಪೊದೆಯ ಹಾಕೆ ಕೂದಲು ಇತ್ತು.
ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ನೈಟಿ ಅರ್ಧ ಕಳಚಿ, ಕಂಕುಳು ನೆಕ್ಕಿ, ನೆಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಒರೆಸಿ, ಕೈಗೆ ಉಗುಳಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಕಂಕುಳ ಕೂದಲಿಗೆ ಸವರಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆಹಾ ಅಮ್ಮಾ ಅಂತ ಮುಲುಗಿದಳು.
ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಮುಂದೇನು ಮುಂದೇನು ಅನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎದೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನೋ ಆಗುತ್ತದೆ, ಏನೋ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಶೀಲಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಎದೆ ಸವರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹಿಸುಕಿಕೊಂಡಳು. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟು ’ಸವೀ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೇ’ ಅಂದಳು.
ಅಷ್ಟೆ. ಮುಂದಿನದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತಡಕುತ್ತಿದ್ದವು, ಹಿಸುಕುತಿದ್ದವು, ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪರಿಸಿ, ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಉರುಳಿದೆವು, ಹೊರಳಿದೆವು, ಚೀರಿದೆವು, ಉಜ್ಜಿದೆವು, ಒತ್ತಿದೆವು. ಮೈ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳೇನು ಹೇಳಿದಳೋ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆನೋ. ಏನೋ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಏನೋ ಆಗಬೇಕು, ನೋಯಬೇಕು, ನೋಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಸೆ. ನಾನು ಕೆಳಗಿದ್ದದ್ದು ನೆನಪು. ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಮೇಲಿದ್ದೆ. ಅತ್ತಿಗೆಯ ಇಡೀ ಮೈಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೈ ಉಜ್ಜುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಳಗಿದ್ದೆ. ಕಾಲು ಅಗಲಮಾಡಿ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಕುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇಬ್ಬರ ಮೈಯೂ ಬೆವೆತಿತ್ತು. ಅತ್ತಿಗೆಯ ಕೂದಲು ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಜೋರಾಗಿ ಚೀರಿದೆ. ಅತ್ತಿಗೆಯೂ. ಸವೀ, ಸವೀ, ಶೀಲಾ, ಶೀಲಾ, ಉಂ, ಉಂ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಇಬ್ಬರೂ ನೀರು ನೀರು ಆದೆವು. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೈ ನೇವರಿಸುತ್ತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಹೇಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದೆವೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹಗುರ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಂಚದಿಂದ ಇಳಿದರೆ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋವು. ಸೊಂಟದ ಹತ್ತಿರವೂ ಹಿತವಾದ ನೋವು. ತೋಳು, ಎದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸುಖ ಅನ್ನಿಸುವ ನೋವು. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. ತಲೆ ಕೆದರಿತ್ತು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ ಅಮಲಿತ್ತು. ರೂಮು, ಮಂಚ, ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಥರ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅತ್ತಿಗೆ ಶೀಲಾ ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದ್ದಳು. ಅವಳೂ ಬೆತ್ತಲೆ, ನಾನೂ ಬೆತ್ತಲೆ. ಅವಳು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಲು ಅರ್ಧ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಓಡುತ್ತಿರುವವಳ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಳು. ಕೂದಲು ಬೆನ್ನಮೇಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ನನಗೇ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೈಯೆಲ್ಲ ನೇವರಿಸಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೆ.
ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲು ಮನಸ್ಸೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ತಿಗೆ ಶೀಲಾಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಶೀಲಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕರೆದಳು. ಹೋಗಿ ಅವಳ ಮೈಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೇವರಿಸಿ, ಉಜ್ಜಿ, ಒತ್ತಿ ಕೆರಳಿಸದೆ, ನಾನೂ ಕೆರಳಿದೆ. ಅವಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೈ ಅವಳಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಸುಖಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋದೆವು. ಶೀಲಾ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ನನ್ನ ತೊಡೆಯಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅವಳ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆರಳು ಸೇರಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಬೆರಳು ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವಳ ಕೈಯ ಹಿಂಬದಿಯನ್ನು ನನ್ನ ತೊಡೆ ಸಂದಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆವು.
ಅವತ್ತು ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೆನೋ ದೇವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು. ನನಗೆ ಅವಳ ಮೈ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ಪಲಿ, ನಲುಗಿಸಲಿ ಎಂದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತಲೆಗೂದಲು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ. ಸೆರಗಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಪಿನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಶೀಲಾ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಂದಳು.
’ಇರು. ನಾನು ತೆಗೀತೀನಿ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು.
’ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೇ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಿಕಕ್ಕೆ ತುಣ್ಣಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ’ ಅಂದಳು.
ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಎದೆ ನಿಂತು ಜೋರಾಗಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡಿತು. ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಂಡು ’ಯಾಕೆ ಸವೀ?’ ಅಂದಳು ಶೀಲಾ.
’ಅಂಥಾ ಮಾತೆಲ್ಲಾ ಆಡ್ತೀಯಲ್ಲಾ, ನಾಚಿಕೆ...’ ಅಂದೆ.
’ಅಯ್ಯೋ ಪೆದ್ದಿ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾಗ, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ಸಂಕೋಚ ಇರಬಾರದು. ಪೋಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಎಂಥ ಖುಶಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ!’ ಅಂದಳು.
’ಈಗಂತೂ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ನಿನ್ನ ತಿಕಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜುತೀನಿ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ತುಣ್ಣಿ ಅಂದುಕೋ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ತಿಕದ ಸೀಳಿಗೆ ತುಲ್ಲು ಒತ್ತಿ ತಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಉಜ್ಜಿದಳು. ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಉಜ್ಜಿದಳು. ಗುಂಡಗೆ ಆಡಿಸಿದಳು.
’ಶೀಲಾ, ಅಯ್ಯೋ, ಅಮ್ಮಾ...’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಅವಳ ಸೆರಗು ನಾನು, ನನ್ನ ಸೆರಗು ಅವಳು ತೆಗೆದದ್ದಾಯಿತು. ನನ್ನ ಬ್ಲೌಸು ಬಿಗಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಶೀಲಾ ನೋಟ ಎದುರಿಸಲಾರದೆ ಅವಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಅವಳ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಕೈ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶೀಲಾ ಅಂಡನ್ನು ಸವರಿ ನನ್ನತ್ತ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಶೀಲಾ ನನ್ನ ದೂರ ತಳ್ಳಿ, ’ತಡಿ, ಆತುರ ಮಾಡಬೇಡ. ನಿಧಾನ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ಮಜ ಜಾಸ್ತಿ’ ಅಂದಳು. ನನಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮಜ, ಪೋಲಿ ಮಾತಿನ ಖುಷಿ ಅವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು.
*
ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿಕೊಂಡೆ. ಸುಗುಣಾ ಕೆಳಗಿದ್ದಳು. ಪಲ್ಲವಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಏರಿದ್ದಳು. ಸುಗುಣಾ ಎರಡು ಕಾಲನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ಪಲ್ಲವಿಯ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಗಿದು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಸುಗುಣಾ ಕೈ ಪಲ್ಲವಿಯ ಕಾಚದೊಳಗೆ ಅವಳ ಅಂಡು ಸವರುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಪಲ್ಲವಿಯ ಕಾಚ ಅರ್ಧ ಸರಿದು ಕುಂಡಿಯ ಸೀಳು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಗುಣಾ ಕೈ ಪಲ್ಲವಿಯ ಕುಂಡಿಯ ಸೀಳಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು.
*
ಅತ್ತಿಗೆ ಶೀಲಾ ’ನಾಲಿಗೆ ಚಾಚೇ ಸವಿ’ ಅಂದಳು. ಚಾಚಿದೆ. ಅತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ನಾಲಗೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿದಳು. ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಳು. ಹಾಗೇ ನಾಲ್ಕಾರು ಸಾರಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಇಡೀ ಎರಡೂ ತುಟಿಯನ್ನು ಅವಳು ದೊಡ್ಡ ಬಾಯೊಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ತುಟಿಯ ಕೆಳಗೆ, ಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಲು ಎಂಜಲಾಗಿದ್ದವು. ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ, ನನ್ನ ಬಾಯೊಳಕ್ಕೆ ನಾಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಳಗೆಲ್ಲ ಆಡಿಸಿದಳು. ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿತು. ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಶೀಲಾ ಬಾಯೊಳಕ್ಕೆ ತೂರಿಸಿದೆ. ಅವಳ ಹಲ್ಲು ತಗುಲಿ ಚುರುಚುರು ಅಂದಿತು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ನನ್ನ ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿವಿದೆ. ಅವಳು ಹೂಂ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಒತ್ತಲು ನೋಡಿದಳು. ನಾನೂ ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಗೆಗಳು ಹೋರಾಡಿದವು.
ನನ್ನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ. ಉಸಿರು ಜೋರು ಜೋರು. ನಿಲ್ಲಲು ಆಗದೆ ಕಾಲು ಸೋಲುತ್ತಿವೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಶೀಲಾ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಹಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಮೈ ಸುಡುತ್ತಿತ್ತು. ಶೀಲಾ ತುಟಿಯನ್ನು ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಸವರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ’ಬಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ’ ನನಗೇ ಕೇಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಮೆಲ್ಲಗೆ, ನಡುಗುವ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಳು. ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದವಳ ಹಾಗೆ ಅವಳ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ.
ಮಂಚದ ಹತ್ತಿರ ಕರಕೊಂಡು ಹೋದಳು. ’ಮಲಕ್ಕೋ’ ಅಂದಳು. ಮಲಗಿದೆ.
’ನನಗೂ ಆತುರ ಇದೆ. ನಿನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ತಡಕೋ. ತಡಕೊಂಡು ಕೆರಳಿದಷ್ಟೂ ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿ’ ಅಂದಳು ಶೀಲಾ. ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕೈ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಾಲು ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದವು.
ಶೀಲಾ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಕೂತಳು. ಕೆನ್ನೆ ಸವರಿದಳು. ಹಾಗೆ ಸವರುವಾಗ ನನ್ನ ಕೆದರಿದ ಕೂದಲೂ ಅವಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದವು. ಅವಳ ಕೈ ಬೆರಳು, ನನ್ನದೇ ಕೂದಲು ಎರಡೂ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸವರಿದಾಗ ಜುಂ ಜುಂ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
’ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಮದುವೆಯಾದಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೆ. ಆತುರ ಪಡಬೇಡ. ಎಂಥಾ ಗಂಡಸೇ ಆದರೂ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಹೋಗತ್ತೆ. ಅದು ಶುರು ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಇಬ್ಬರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆರಳಬೇಕು. ತಡೆಯೋಕೇ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋವರಗೂ ಪೋಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಆತುರ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ಮಜ ಇರುತ್ತೆ’ ಅಂದಳು.
ನಾನು ಊಂ ಊಂ ಅಂತ ಮುಲುಗಿದೆ, ಶೀಲಾ ಬೇಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಶೀಲಾ ಕೂತುಕೊಂಡೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈ ಸವರುತ್ತಾ ಸವರುತ್ತಾ ಭುಜದವರೆಗು ಬಂದಳು. ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಅವಳ ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಅದು ಬೆರಳಲ್ಲ ತುಣ್ಣಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಹಾಗೇ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು. ’ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ’ ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು. ’ಊಂ, ಬೆರಳು ಬೇಡ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ’ ಅಂದೆ. ’ಏನು?’ ಅಂದಳು. ನಾಚಿಕೆಯಾಯಿತು. ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
’ನಾಚಿಕೆ ನೋಡು’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಳು.
’ಬೇಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೂ, ಪ್ಲೀಸ್’ ಅಂತ ಗೋಗರೆದೆ.
’ತಾಳೆ ಆತುರಬಡಕಿ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸೀರೆಯನ್ನ ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದಳು. ನನ್ನ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸವರಿದಳು. ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮಡಿಸಿಕೊಂಡೆ.
’ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಕಾಲು! ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿನ ಹಾಗೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ! ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಕೂದಲಿವೆ!’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಸವರಿದಳು.
ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು.
’ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಕಾಲಿನ ತುಂಬ ರೋಮ ಇದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಬೆಳಕೊಂಡಿದೆ. ಚರ್ಮ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಕಿದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾ’ ಅನ್ನುತ್ತ ನನ್ನ ಮೊಳಕಾಲವರೆಗೆ ನೆಕ್ಕಿದಳು. ತೊಡೆ ಕಾಲು ಬೆವರುತ್ತಿತ್ತು. ಶೀಲಾ ಕೂಡ ಆಹಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಲು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಕಿದಳು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆತ್ತಿಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೇ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ನೆಕ್ಕಿ, ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಿದಳು. ಕಾಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಗಂಡನ ಸಾಮಾನು ಇಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ನಾನು ಕಾಲು ಬಿಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಅವಳು ಎರಡು ಬೆರಳು ಬಲವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿಸಿ ತಿಕ್ಕುತ್ತಾ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದಳು.
’ಹೇಗಿದೆಯೇ ಹುಡುಗೀ, ಏನನ್ನಿಸುತ್ತೆ!’ ಅಂದಳು.
ಏನು ಹೇಳಲಿ, ಕಿಸಕ್ ಅಂತ ನಕ್ಕೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಬೆರಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿ ಮೊಳಕಾಲು ನಡುವೆ ಅದುಮಿಕೊಂಡೆ.
ನನ್ನ ಎರಡೂ ಕಾಲು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸೀರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೇಲೆತ್ತಿದಳು. ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸವರುತ್ತಾ ಸವರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಚದ ಅಂಚಿನವರೆಗೂ ಬಂದಳು. ಮತ್ತೆ ಕೈ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಳು.
ನಾನು ಊಂ ಊಂ ಅನ್ನುತ್ತಾ ತೊಡೆ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸವರಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.
ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆತ್ತಿದಳು. ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ತುಟಿ ಹತ್ತಿರ ತಂದಳು. ಆದರೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ.
ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ’ಹೇಗೆ?’ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹುಬ್ಬು ಹಾರಿಸಿದಳು.
ನನಗೆ ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಚದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಯಿತು. ಪಟ್ಟನೆ ಒಂದೇಟು ಕೊಟ್ಟು ’ಮುಟ್ಟಿಕೋಬೇಡ’ ಅಂತ ಗದರಿದಳು.
’ಯಾಕೇ...’ ಅಂತ ರಾಗ ಎಳೆದೆ.
ತಾಳು ಮಜ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದವಳೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವಳ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದಳು. ಲಂಗ ಹೊಕ್ಕುಳಿನಿಂದ ತೀರ ಕೆಳಗೆ ಇತ್ತು. ಹೊಕ್ಕುಳು ಆಳವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಕ್ಕುಳಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೂದಲು ಅಗಲವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದವು.
ನನ್ನ ತಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ’ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ಲಾಡಿ ಎಳಿ’ ಅಂದಳು. ಹಾಗೇ ಮಾಡಿದೆ. ಲಂಗ ಉದುರಿ ಹೋಯಿತು. ಅವಳ ಕಾಚ ತೀರ ಸಣ್ಣದು. ಅದರ ಅಂಚಿನಿಂದೆಲ್ಲ ಶಾಟ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಮುಟ್ಟಿ ಸವರುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ.
’ಬೇಡ!’ ಅಂದಳು.
ಸುಮ್ಮನಾದೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಕೂತು ನನ್ನ ಲಂಗದ ಲಾಡಿ ಎಳೆದಳು. ಲಂಗ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಳು. ನನ್ನ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ಸವರಿದಳು. ಸವರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಸರಿಯಿತು.
’ದೇವರೇ, ಶೀಲಾ ಬೆರಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಲಿ’ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಶೀಲಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೊಕ್ಕಳು ಸುತ್ತ ಬೆರಳಾಡಿಸಿದಳು. ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಹಾಗೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ನನ್ನ ಬ್ರಾದ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸವರಿದಳು. ಮತ್ತೆ ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆರಳು ಇಟ್ಟು ಅದುಮಿದಳು. ಎರಡು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕುಳ ಎರಡೂ ಪಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಹಿಸುಕುತ್ತಾ ’ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಬ್ರಾ ಕೆಳಗಿನ ಮೊಲೆ ಸೀಳಿನ ಗೆರೆ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆವರೆಗೂ ಉದ್ದವಾದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ನನ್ನ ಹೊಕ್ಕುಳು ಹೀಗೇ ಹಿಸುಕುತ್ತಾ ಗೆರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಎಂಜಲು ಗೆರೆ ಎಳೀತಾರೆ’ ಅಂದಳು ಶೀಲಾ.
ಶೀಲಾ ನನಗೂ ಹಾಗೇ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ’ಮಾಡೂ’ ಅಂದೆ. ನನಗೇ ಕೇಳಿಸದಷ್ಟು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂದಿದ್ದು...
*
ಈಗ ಸುಗುಣ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದಳು. ಪಲ್ಲವಿ ಮೇಲೆ ಏರಿದ್ದಳು. ಸುಗುಣಾನ ಒಂದು ತೊಡೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಸುಕಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಉಜ್ಜಾಡುತ್ತಿದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೇ ಉಜ್ಜಿ ’ಎದ್ದೇಳೇಲೇ ಲೌಡಿ, ನಿನ್ನ ತಿಕ ನೆಕ್ಕತೀನಿ’ ಅಂದಳು. ಸುಗುಣಾ ಮೊಳಕೈ ಊರಿ ಕಾಲು ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಬಗ್ಗಿ ನಿಂತಳು. ಪಲ್ಲವಿ ಅವಳ ಅಂಡು ಅಗಲ ಮಾಡಿ ತಿಕದ ತೂತಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಿವೀತಿದ್ದಳು. ’ಮಾಡೇ, ಇನ್ನೂ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕೇ...ಅಮ್ಮಾಮ್ಮಾ’ ಅಂತ ಸುಗುಣ ಮುಲುಗುತ್ತಿದ್ದಳು.
*
ಶೀಲಾ ನನ್ನ ಸೊಂಟ ಸವರಿದಳು. ’ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಇದೆಯೇ ಸವಿ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಜಡಿದರೆ ತಡಕೋಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ!’ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದಳು.
ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ, ಹೊಕ್ಕುಳ ಎಲ್ಲ ಸವರಿ ಮೊಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗದವರೆಗೂ ಬಂದಳು. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾದ ಮೇಲಿನ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆರಳು ಆಡಿಸಿದಳು. ಹಿಸುಕಲಿ, ಕಚ್ಚಲಿ ಅನ್ನುವ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.
ನನ್ನ ಹೊರಳಿಸಿ ಬ್ರಾದ ಹುಕ್ ತೆಗೆದು ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಸವರಿದಳು. ಭುಜದ ಹತ್ತಿರ ಸವರುವಾಗ ಮೈ ಅದುರಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಹೊರಳಿಸಿ ಹೊಕ್ಕುಳ ಸವರಿದಳು. ತೊಡೆ ಸಂದಿ ವದ್ದೆ ಆಯಿತು.
’ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಜ ಅನ್ನಿಸಿ ಕೆರಳುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಭುಜದ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಕ್ಕುಳ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಜುಂ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲವಾ’ ಅಂದಳು.
ಹೂಂ ಅಂದೆ. ’ಈಗ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕು, ನನ್ನ ಸವರು ಬಾ’ ಅಂದಳು.
ನನ್ನ ಕಡೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. ಬ್ರಾ ಬಿಚ್ಚಿದೆ. ನನ್ನ ಬೆರಳು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಶೀಲಾ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ. ’ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಉಸಿರು’ ಅಂದಳು. ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದಳು. ’ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನ್ನೆತ್ತು, ನಿನ್ನ ಬ್ರಾ ತೆಗೀತೀನಿ’ ಅಂದು ನನ್ನ ಬ್ರಾ ಕಳಚಿದಳು.
ಶೀಲಾ ಅತ್ತಿಗೆಯದು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಿನ ಮೊಲೆ. ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಪುಟ್ಟ ಗಾತ್ರದ ಪಪಾಯಿ ಹಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ. ಎರಡೂ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಎರಡು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡಹಾಗಿದ್ದವು. ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿ ನಿಗುರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ’ಹ್ಯಾಗಿದೆ ಸೈಜು!’ ಶೀಲಾ ಅತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ತೋರಿದಳು. ’ನಿನ್ನದು ದೊಡ್ಡ ಸೇಬಿನ ಹಾಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಕೈ ಆಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆಗಲಿ, ಗಂಡಸಿನ ಕೈ ಹಿಸುಕಲಿ, ನಿನ್ನದೂ ನನ್ನ ಸೈಜೇ ಆಗುತ್ತೆ’ ಅಂದು ಕಿಸಕ್ಕೆನೆ ನಕ್ಕಳು.
ನನ್ನ ಮೊಲೆಯನ್ನೇ ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಸವರಬೇಕು, ಹಿಸುಕಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಶೀಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ತಡಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಶೀಲಾ ನನ್ನ ದಬ್ಬಿದಳು. ತಲೆ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಆಡಿಸಿದಳು. ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಅವಳ ಕತ್ತು ಬಳಸಿದೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ’ಸವೀ, ಸವೀ ಐ ಲವ್ ಯೂ ಕಣೆ, ನಿನ್ನ ದೆಂಗಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ’ ಅಂದಳು. ಕಿವಿಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಚಪ್ಪರಿಸಿದಳು. ಕಿವಿಯ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ ಅವಳ ಹಲ್ಲಿಗೆ ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳ ಬಾಯೊಳಗೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೂ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ತಾಳು ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅವನ್ನು ನಾನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ’ಹೂಂ, ಬಾ’ ಅಂದೆ. ಶೀಲಾ ನನ್ನ ಇಡೀ ಕಿವಿಯನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸವರಿದಳು. ನನ್ನ ಕೈ ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ ಸ್ ಸ್ ಆಹಾ ಅಮ್ಮಾ ಅಂತ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶೀಲಾ ನನ್ನ ಮೊಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ಸವರುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ನಾನು ಅವಳ ಮುಖ ಸವರುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಬೆರಳು ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಳು. ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆರಳು ಸೇರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಬೆರಳು ಬಾಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಗುಡ್ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಎರಡೂ ಬೆರಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೀಪಿದಳು. ಅವಳ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾಲಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಬೆರಳು ತಂಪಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.
’ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೀಪು, ಚೀಪು’ ಅಂದೆ. ಅವಳ ಕೈ ನನ್ನ ಹೊಕ್ಕುಳ, ಎದೆಯ ಮೇಲುಭಾಗ, ಭುಜವನ್ನು ಅದುಮುತ್ತಾ ಸವರುತ್ತಾ ಇದ್ದವು.
ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ’ಅದುಮೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅದುಮೇ’ ಅಂದೆ.
ಶೀಲಾ ನನ್ನ ಬೆರಳು ಹೊರಗೆ ಎಳೆದು ’ಏನು ಅದುಮಬೇಕು’ ಅಂದಳು.
’ಅದುಮು’ ಅಂದೆ.
’ಏನು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳು’ ಅಂದಳು.
’ಉಹೂಂ’
’ನೀನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ’ ಅಂದಳು
’ಮೊಲೆ ಅದುಮು’ ಅಂದೆ.
’ಹೌದಾ, ನಿನ್ನ ಮೊಲೆ ಅದುಮಬೇಕಾ’ ಅಂತ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದಳು.
’ಏ, ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲೇ, ದಬಾಯಿಸಿ ಅಮುಕು, ಹಿಸುಕು’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳ ಕೈ ನನ್ನ ಮೊಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಮಜವೇ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಈಗ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸುಗುಣ, ಪಲ್ಲವಿ ಇಬ್ಬರ ಆಟ ನಮ್ಮದರ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಳುಗಿದೆ
ಅದು ಮೊದಲ ಸಾರಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನೆನಪಿದೆ. ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ’ಮೊಲೆ ಅಮುಕು’ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆನಲ್ಲಾ ಆಗ ಶೀಲಾ ನನ್ನ ಮೊಲೆ ಅಮುಕಲೇ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮೊಲೆ ತಾನೇ ನೇವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಅಮುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡಳು. ಅವಳ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ನಿಗುರಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಲು ಹೋದೆ. ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕೈ ದೂರ ತಳ್ಳಿದಳು. ಮೊಲೆ ಹಿಸುಕಿಕೊಂಡಳು. ಜೋರಾಗಿ. ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಮುಲುಗಿದಳು. ಅರ್ಧ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಒಂದು ಮೊಲೆ ಎರಡೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಳು. ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ನೆಕ್ಕಿಕೊಂಡಳು. ನನ್ನ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದಳು. ಹಾಗೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲೆ ಅಮುಕಿ, ಹಿಸುಕಿ, ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೂ ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಳು. ನೆಕ್ಕಿಕೊಂಡಳು. ಅವಳ ಎರಡೂ ಮೊಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಂಜಲು ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡು ವದ್ದೆಯಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಎದ್ದು ನಿಂತು ಎರಡೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ತಲೆ ಕೂದಲು ಕೆದರಿಕೊಂಡಳು. ಕಂಕುಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬೆವತಿದ್ದವು. ಮೆಲ್ಲಗೆ ನನ್ನ ಮುಖದ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ ತಂದು ನಿನಗೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾ ಅಂದಳು.
ಚಡಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೂಂ ಅಂದೆ.
ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬೋರಲಾಗಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಳು. ಅವಳ ಕಾಚ ಅರ್ಧ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಸೀಳು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಊಂ ಊಂ ಊಂ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಉಜ್ಜಾಡುವ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕಾಚ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ’ಬಾರೋ ಗಂಡಾ, ನನ್ನ ತಿಕ ಹೊಡಿ ಬಾರೋ’ ಅಂತ ಅಂದಳು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಡು ಅಗಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಅಂಡು ಅಗಲವಾಗಿ ತಿಕದ ತೂತು, ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಕೂದಲು ಕಂಡವು. ತನ್ನದೇ ಎರಡು ಬೆರಳು ತಿಕದೊಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿವಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ’ಜಡಿಯೋ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಡಿಯೋ, ತಿಕ ಹರಿಯೋ’ ಅಂತ ಮುಲುಗಿದಳು.
’ಸವೀ, ನಿಮ್ಮಣ್ಣಂದು ಕತ್ತೆ ತುಣ್ಣಿ ಕಣೇ, ತಿಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ತುಣ್ಣಿ ಬೇಕು ಕಣೇ ಸವೀ ತುಣ್ಣಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹುಚ್ಚೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ತುಲ್ಲು ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡು, ತಿಕದೊಳಗೆ ಬೆರಳು ತಿವಿದುಕೊಂಡು ನರಳಿದಳು.
ಹೊರಳಿಕೊಂಡು ಊಂ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಬೆರಳನ್ನು ಮೂಗಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೂಸಿದಳು.
’ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ತಿಕದಲ್ಲಿ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಯಿಗೆ ಇಡುತಾರೆ, ನನ್ನದೆ ತಿಕದ ವಾಸನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ’ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ ಹಿಡಿದಳು. ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ ಮೈ ಜುಂ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ವಾಸನೆ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಎರಡು ಬೆರಳು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಟು ’ಚೀಪು’ ಅಂದಳು. ಉಹೂಂ ಅಂದೆ.
’ಇದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ತುಣ್ಣಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ಚೀಪೇಲೇ ಲೌಡಿ’ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಅಂದಳು.
ಹಾಗೆ ಬೈದದ್ದು ಕೇಳಿ ನನಗೂ ಕೆರಳಿ ’ಬಾರೇ ಬೋಸುಡಿ, ನಮ್ಮಣ್ಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ನಾನೇ ನಿನ್ನ ತೀಟೆ ತೀರಿಸುತೇನೆ, ಜಡಿದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮೇಲೇಳಬಾರದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ’ ಅಂದೆ.
’ಈಗ ಲೈನಿಗೆ ಬರತಾ ಇದೀಯ ಕಣೆ ಕತ್ತೆ ಲೌಡಿ, ನನ್ನ ಔಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿಂದ ಉದುರಿ ಬರಬೇಕು ನೀನು’ ಅಂದಳು.
’ಆಹಾ, ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡು! ನಮ್ಮಣ್ಣ ಏನು ಮಹಾ ಜಡೀತಾನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಜಡಿಸಿಕೋ, ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲು ಏನು ಗತಿ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡು’ ಅಂದೆ.
’ಮಾತು ಸಾಕು ಕಣೇಲೇ ಚಿನಾಲಿ, ಚೀಪೇ’ ಅಂದಳು. ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಎರಡು ಬೆರಳು ಹೆಟ್ಟಿದಳು. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದಳು. ಬಾಯೊಳಗೇ ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆ ತಿವಿದಳು. ಅವಳ ತಿಕದ ವಾಸನೆ ಇದ್ದ ಬೆರಳಿಗೆ ನನ್ನ ಎಂಜಲು ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀಪಿದಷ್ಟೂ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಜೊಲ್ಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಸಂದಿಂದ ಜಾರುತ್ತಿತ್ತು.
’ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ತುಣ್ಣಿ ಹೀಗೇ ಚೀಪು, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ರಸ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೀಗೇ ಬಾಯಿ ಸಂದೀಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತೆ’ ಅಂದಳು. ಶೀಲಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆರಳು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದಳು, ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳು. ’ಇದು ನೋಡು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ತುಣ್ಣಿ ಸೈಜು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀಪಿ ಚಪ್ಪರಿಸೇ ಸೂಳೆ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಪೂರಾ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳು ನನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ತುರುಕಿದಳು. ಗಂಟಲವರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಿದಳು. ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು. ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ಅವಳ ಕೈ ಕಿತ್ತೆ.
ಅವಳು ನಗುತ್ತಾ ’ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ತುಣ್ಣಿ ಹೆಟ್ಟಿದಾಗ ಹೀಗೇ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೂ’ ಅಂತ ಅಂದಳು. ಅವಳ ಬೆರಳಿಗೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನನ್ನ ಎಂಜಲು ನೆಕ್ಕಿಕೊಂಡಳು. ನಾನು ಕೆಮ್ಮಿ, ಅವಳ ಕೈ ಕಿತ್ತಾಗ ನನ್ನ ಎಂಜಲೇ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.
ಅದನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ’ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ತುಣ್ಣಿ ಹೀಗೇ ನನ್ನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ರಸ ಸುರಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನ ಅವನು ನಾಯಿ ಥರ ನೆಕ್ಕುತಾನೆ’ ಅಂದಳು.
’ಅಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೀಯಲ್ಲೆ ನಾಯಿ ಮುಂಡೆ, ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡೇ’ ಅಂತ ಅವಳ ಕತ್ತಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮೊಲೆಯತ್ತ ಒತ್ತಿಕೊಂಡೆ.
’ಇರೇ ಮುಂಡೆ, ಮಜ ಕೊಡ್ತೀನಿ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು, ನಾಲಿಗೆ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮೊಲೆ ಸೀಳಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಎಂಜಲನ್ನೇ ನೆಕ್ಕಿದಳು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಗ್ಗಿ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಳು. ಆಗ ಅವಳ ಮೊಲೆ ನನ್ನ ಮೊಲೆಗೆ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಶೀಲಾನ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿದರೂ ನನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಒತ್ತಿದ್ದಳು. ಮುಖದ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ ತಂದಿದ್ದಳು. ಅವಳ ತುಟಿ, ಬಾಯಿ, ಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಂಜಲು, ನನ್ನ ಬೆವರು ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅವಳು ಕಿಸ್ ಕೊಡಲಾಗದಂತೆ ಕತ್ತು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಹೊರಳಿಸಿ ಮುಲುಗಿದೆ.
ಮೆಲ್ಲಗೆ, ಪಿಸು ದನಿಯಲ್ಲಿ ’ನಿನ್ನಮ್ಮನ್, ನಿನ್ನ ರೇಪು ಮಾಡತೀನಿ ಕಣೇ’ ಅಂದಳು.
’ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ತುಣ್ಣಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ರೇಪು ಮಾಡೇ ನೋಡಣ’ ಅಂದೆ. ಕೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಥೂ ಅಂತ ಉಗಿದೆ. ಅವಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನನ್ನ ಎಂಜಲು ಬಿತ್ತು. ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೈ ತೆಗೆದಾಗ ಫ್ರೀಯಾದ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಬಿಗಿದು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೆ.
’ಹೀಗೇ ಕಣೆ, ಕೆರಳ ಬೇಕು, ಕೆರಳಿದಷ್ಟೂ ಮಜ ಇರುತ್ತೆ ಕಣೇ ಲೌಡಿ’ ಅಂತ ನಕ್ಕಳು. ನನ್ನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅದುಮಿದಳು. ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಉಜ್ಜಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ತುಲ್ಲುಗಳು ತಗುಲುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಚ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಶೀಲಾ ಕಾಚದೊಳಗೆ ಕೈ ತೂರಿಸಿದೆ, ಅವಳು ನನ್ನ ಕಾಚದೊಳಗೆ ಕೈ ತೂರಿಸಿದಳು.
’ಏನೇ ಹೀಗೆ ರಸ ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ, ಶಾಟ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದೆ’ ಅಂದಳು ಶೀಲಾ.
’ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ, ಬಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಹಾರೆ ತಂದು ತುರುಕಬಹುದು’ ಅಂದೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ನಗುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರ ತುಲ್ಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೆದಕಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಒಬ್ಬರ ಕಾಚಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿದೆವು.
’ನೋಡ್ಕೊಳೇ ಸವಿ, ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ರಸ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಶಾಟ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಗೆ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದೆ’ ಅಂದಳು ಶೀಲಾ. ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಎರಡು ಬೆರಳು ಆಡಿಸಿ ತೆಗೆದಳು. ಅವಳ ಬೆರಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರಸದಿಂದ ವದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು ಬೆರಳು ಅಗಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಬೆರಳಿಗೆ ದಾರದ ಹಾಗೆ ಅಂಟಿನ ರಸ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ರಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಅದೇ ವೂದಲು.
ಶೀಲಾ ತನ್ನ ಬೆರಳು ತಾನೇ ನೆಕ್ಕಿಕೊಂಡಳು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಾಚಾ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೂಗಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಂಡು ’ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಸೆಕ್ಸೀ ಸವೀ’ ಅಂದಳು.
’ಲೇ ಬೋಸುಡಿ, ನಿನ್ನದು ಬರೀ ಮಾತೇ ಆಯಿತು, ಜಡಿ ಬಾರೇ, ರೇಪು ಮಾಡೇ’ ಅಂದೆ.
’ತಾಳೇ ಆತುರ ಮಾಡಬೇಡ’ ಅಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಳು. ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಬೀರುವಿನಿಂದ ಗಂಡಸರ ಒಂದು ಕಾಚಾ ತಂದಳು.
’ಇದು ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಕಾಚಾ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅದರ ಮುಂಭಾಗ, ತಳ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿದಳು.
’ಕೊಡೇ ಇಲ್ಲಿ’ ಅಂತ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡೆ. ಆಹಾ, ಅಣ್ಣನ ಕಾಚಾ. ಇದಕ್ಕೇ ಅವನ ತುಣ್ಣಿ ತಗುಲೋದು, ಇದರೊಳಗೇ ಅಣ್ಣನ ತುಣ್ಣಿ ನಿಗರೋದು, ಇದನ್ನೇ ಅತ್ತಿಗೆ ನೆಕ್ಕೋದು ಅನ್ನಿಸಿ ಮನಸ್ಸು ಕೆರಳಿತು.
’ಕೊಡೇ ಕತ್ತ ಲೌಡಿ, ನಾನೂ ನೆಕ್ತೀನಿ’ ಅಂದೆ.
ತಾಳು ಅನ್ನುತ್ತಾ ಶೀಲ ಅಣ್ಣನ ಕಾಚದ ಒಳಕ್ಕೆ ಕೈ ತೂರಿಸಿ, ಕಾಚದ ಸಮೇತ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಬೆರಳು ಇಟ್ಟು ತಿವಿದಳು. ’ನಾಯಿ ಮುಂಡೆ, ಇದೆ ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ತುಣ್ಣಿ ಅಂದುಕೋ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಗಸ ಗಸ ತಿಕ್ಕಿದಳು. ಕಾಚದ ಬಟ್ಟೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ತುಟಿಗಳನ್ನ ಉಜ್ಜಿಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು.
ಅತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೇ ಬಗ್ಗಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಳು. ತುಲ್ಲು ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಳಗೆಲ್ಲೋ ರಸ ಉಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸಿತು.
ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ತೆಗೆದು, ನನ್ನ ತುಟಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆಡಿಸಿ, ’ನನ್ನ ಬೆರಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಕಾಚ ಹಾಕಿ ಜಡೀತಾ ಇದೇನೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ತುಣ್ಣಿ ಅಂದುಕೋ’ ಅಂದಳು.
’ಬಾರೋ ಅಣ್ಣಾ, ತುಣ್ಣಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ, ಜಡಿಯೋ’ ಅಂತ ಮೈ ಮರೆತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಡಬಡಿಸಿದೆ.
ಬಂತೂ ಬಂತೂ ಅಂದೆ. ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ರಸ ಕಾರುತ್ತಿತ್ತು. ಶೀಲಾ ಬೆರಳು ತೆಗೆದು ಪೋಲಿಯಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ’ಏನೇ ಲೌಡಿ, ರೇಪು ಮಾಡು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಜಡಿ ಜಡಿ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಬರೀ ಬೆರಳಿಗೇ ಕಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಾ!’ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದಳು.
ನನ್ನ ತೊಡೆ ನಡುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಉಸಿರ ಜೋರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಶೀಲಾ ನನ್ನ ತೊಡೆ ಅಗಲಿಸಿ, ಮಧ್ಯ ಕೂತು ನೋಡುತ್ತಾ ’ಸವೀ, ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಸ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಳಿದು ತಿಕದ ಸೀಳಿಗೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ’ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಳು.
ಅಣ್ಣನ ಕಾಚದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ರಸ ಒರೆಸಿದಳು. ’ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ರಸ ನಿನ್ನ ಶಾಟಕ್ಕೆ ಒರಸತಾ ಇದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಶಾಟ ಬೆವೆತಿದೆ, ತುಲ್ಲಿನ ರಸ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ’ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಮಾಡಿದಳು.
ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಚ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉಜ್ಜಿದಳು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ರಸ, ಬೆವರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಾಟು ವಾಸನೆ ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿಯಿತು.
ಆಂ ಊಂ ಅಂತ ನರಳುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ.
ಮೈ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಬಿದ್ದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟೆ.
ಶೀಲಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏರಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಮೊಳಕಾಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತೊಡೆ ಅಗಲಿಸಿದಳು. ತೊಡೆ ಸೋತಿದ್ದವು. ಸಲೀಸಾಗಿ ಅಗಲವಾದವು. ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿ ಮೆಲು ತುದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ತಗಲುವ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ದಪ ದಪ ದಪ ದೆಂಗುವುದಕ್ಕೆ ಶುರುಮಾಡಿದಳು.
ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಏಟು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತಗುಲಿದಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವಳು ಸೊಂಟ ಮೇಲೆತ್ತಿದರೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲೂ ಅವಳದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಮೇಲೇರುತ್ತಿತ್ತು.
ನಮ್ಮ ಶಾಟಗಳು ಸಿಕ್ಕು ಬಿದ್ದು ಚರ ಪರ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಅವಳು ಉಜ್ಜಿದಾಗ. ನಾಲ್ಕಾರು ರೌಂಡು ಉಜ್ಜುತ್ತಿದ್ದಳು, ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಾರು ಏಟು ಗುದ್ದುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಅಮ್ಮಾ, ಅಯ್ಯೋ, ವಯಕ್, ಹಾಕು, ಜಡಿ, ಇನ್ನೂ, ಹ್ ಹ್ ಹ್
ಜೊತೆಗೆ ಪಚ್ ಪಚ್ ಪಚ್ ಪಚಕ್, ದಪ್ಪ ದಪ್ ದಪ್ ದೆಂಗಾಟದ ಸೌಂಡು ನನ್ನ ಕಿವಿ ತುಂಬಿತ್ತು.
ನಾನು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಲಾ ಸೊಂಟ ಬಲವಾಗಿ ಅದುಮಿಕೊಂಡೆ. ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬೆನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಅವಳ ಮೊಲೆ ನನ್ನದಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಿತ್ತು
’ಈಗ ಜಡೀ ನೋಡಣ ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜಡಿಯೇ ನೋಡಣ’ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದು ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಶೀಲಾ ಸೊಂಟ ಎತ್ತಲು, ಉಜ್ಜಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಹಾಗೇ ಉರುಳಾಡಿದೆವು. ಬೆಡ್*ಶೀಟೆಲ್ಲ ಮುದುರಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಭುಜ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಉಜ್ಜುವುದಕ್ಕೆ, ಜಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಶುರುಮಾಡಿದಳು. ಇಬ್ಬರ ತೊಡೆಗಳೂ ಬೆವೆತಿದ್ದವು. ಅವಳ ಬೆನ್ನು ಕೂಡ ಬೆವೆತು ಜಾರುತ್ತಿತ್ತು. ಶೀಲಾ ಅತ್ತಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಕಚ್ಚಿ ದೆಂಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ಕಾಲು ಅಗಲವಾಗಿ, ಅವಳು ನೇರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಸೊಂಟ ಎತ್ತಿದಾಗ ನನ್ನ ಸೊಂಟವೂ ಮೇಲೆ ಏರುತ್ತಿತ್ತು.
ಶೀಲಾ ನನ್ನ ಭುಜ ಹಿಡಿದು ಜಡಿದಾಗ ನಾನು ಸರಿಯುತ್ತ ಸರಿಯುತ್ತ ಮಂಚದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಲೆ ಮಂಚದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕೂದಲು ಮಂಚದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿತ್ತು.
ಶೀಲಾ ನನ್ನ ಭುಜ ಬಿಟ್ಟು ತಿಕದದ ಕೆಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಿಡದೆ ಜಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಳು.
ನಾನು ತಾಳಲಾರದೆ ಅವಳ ಅಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಪಟ ಪಟನೆ ಹೊಡೆದೆ. ಚಟಾ ಚಟ್ ಚಟ್ ಸದ್ದು ಬಂತು. ಅವಳ ಅಂಡಿಗೆ ಹೊಡೆದದ್ದರಿಂದ ಶೀಲಾ ಇನ್ನೂ ಕೆರಳಿದಳು.
ನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಮೊಲೆ ಹಿಸುಕತೊಡಗಿದಳು. ನಾನು ಅವಳ ಅಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಮೊಲೆ ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮಾ ಅಂತ ನರಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವಳು ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಎಂದು ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಹಲ್ಲು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವಳ ತುಲ್ಲು ನನ್ನದಕ್ಕೆ ತಗುಲುವ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಿದ್ದಳು, ಗುಂಡಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದಳು, ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ತುಟಿಗಳು ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಉಜ್ಜಾಡಿ ಹೋದೆ.
ಬಂತೂ ಬಂತೂ ಅಂತ ಚೀರಿದೆ. ಶೀಲಾ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿದಳು. ನಾನು ಎರಡೂ ಕಾಲು ಅಗಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮಲಗಿದೆ
ಶೀಲಾಗೆ ಸಾಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎದ್ದು ನನ್ನ ಕಾಲ ನಡುವೆ ಕೂತಳು. ’ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಿಂದ ರಸ ಬರ್*ತಾ ಇದೆ ಕಣೇ’ ಅಂದಳು. ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿದಳು. ’ಬಂತೂ, ಬಂತೂ ರಸ ಕೆಳಗೆ ನಿನ್ನ ತಿಕದ ಸಂದಿಗೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ’ ಅಂದಳು. ಅದನ್ನ ಹಾಗೇ ಎತ್ತಿ ನನ್ನ ಶಾಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದಳು. ನನ್ನ ಶಾಟವೆಲ್ಲ ಬೆವೆತು ನೀರಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೇ ಆ ಕೈಯನ್ನು ತಂದು ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಒರೆಸಿದಳು. ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳು ಬೆವೆತು, ನೋಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವಳು ಕೈ ಆಡಿಸಿದಾಗ ಹಿತವಾಗಿತ್ತು. ಮೊಲೆಯ ಸಂದಿನ ಬೆವರಿಗೆ ತನ್ನ ಉಗುಳೂ ಸೇರಿಸಿ ಒರೆಸಿ ಕೈಯನ್ನು ಮೂಗಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಿಡಿದಳು. ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ರಸದ ವಾಸನೆ, ನನ್ನ ಬೆವರ ವಾಸನೆ, ಅವಳ ಎಂಜಲ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿತ್ತು.
’ನಿನ್ನ ಜಡಿದು ಆಯಿತಲ್ಲ, ಈಗ ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಚೀಪು, ಸವೀ, ಪ್ಲೀಸ್’ ಅಂದಳು.
ಶೀಲಾ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಕಾಲು ಅಗಲಿಸಿ, ಮಧ್ಯ ಕೂತು, ಅವಳ ಎರಡೂ ಕಾಲು ನನ್ನ ಎರಡು ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ. ಅವಳ ತುಲ್ಲು ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ಎಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಅತ್ತಿಗೆಯ ತುಲ್ಲಿನ ತುಟಿಗಳು ಅಗಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಒಂದೊಂದೂ ಗುಲಾಬಿಯ ದಳದ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡವಾಗಿದ್ದವು.
’ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಕಚ್ಚಿ ಹಾಕೇ ಬೋಸುಡಿ’ ಅಂತ ನರಳುವ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಂಡಳು ಅತ್ತಿಗೆ. ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಒಂದು ತುಟಿ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಎಳೆದೆ. ಅಮ್ಮಾ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮಾಮ್ಮಾ ಅಂತ ಮುಲುಗಿದಳು. ತುಲ್ಲಿನ ಎರಡೂ ತುಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಅದುಮಿ ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಳೆದಾಡಿದೆ. ನೋವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರು ಸುಖ ಪಡುವವಳ ಹಾಗೆ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು.
’ನೆಕ್ಕೇ ನಾಯಿ ಮುಂಡೆ’ ಅಂದಳು.
ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕಚ್ಚಿ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ನೆಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೇ ಅವಳ ತಿಕದ ಸೀಳಿಗೂ ನಾಲಿಗೆ ತಾಗಿಸಿದೆ.
ನೆಕ್ಕೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಕ್ಕೇ ಅಂತನ್ನುತ್ತಾ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡಳು.
ಪೂರಾ ನಾಲಗೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ನೆಕ್ಕಿದೆ. ತುಲ್ಲಿನ ತುಟಿ ಅಗಲಿಸಿ ನೋಡಿದೆ. ಉಚ್ಚೆ ತೂತು ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ತುಣ್ಣಿ ಹೋಗುವ ತೂತು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಉಗುಳ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿತು. ಥೂ ಅಂತ ಉಗುಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಗುಳಿದೆ. ನನ್ನ ಎಂಜಳು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಳಿದು ಇಳಿದು ಅವಳ ತಿಕದ ತೂತಿಗೆ ತಾಕಿತು.
’ಫಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೇ’ ಅಂದಳು ಅತ್ತಿಗೆ. ಅಂದರೆ?
’ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ತುಣ್ಣಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬೆರಳೇ ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ತುಣ್ಣಿ ಅಂದುಕೋತೇನೆ, ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಜಡಿ’ ಅಂದಳು.
ಒಂದು ಬೆರಳು ಹಾಕಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಗ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಎರಡು, ಮೂರು ಬೆರಳು ಹಾಕಿದೆ. ಅಮ್ಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣೆ, ಇನ್ನೂ ಹಾಕೆ ಅಂದಳು. ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳು ಹಾಕಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಅವಳ ತುಲ್ಲು-ತಿಕಗಳ ನಡುವಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪೂರಾ ಹಾಕೇ ಅಂದಳು. ಐದೂ ಬೆರಳು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ’ಮುಷ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ, ಜಡಿ. ಅದೇ ಫಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ’ ಅಂದಳು.
ಅತ್ತಿಗೆಯ ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೇ ಐದೂ ಬೆರಳು ಸೇರಿಸಿ ಮುಷ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದೆ. ತಿರುವಿದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಳೆದು ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ತೂರಿಸಿದೆ. ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಅಗಲವಾಗುತ್ತಾ, ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು.
’ಈಗ ನೋಡು ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ತುಣ್ಣಿ ಸೈಜಿಂದು ನಂದರೊಳಗೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು’ ಅಂದಳು.
’ಅಬ್ಬಾ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಾ ನಮ್ಮಣ್ಣಂದು! ನನ್ನದರೊಳಗೆ ಹೋದರೆ ಹರಿದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ’ ಅಂದೆ.
’ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅದರ ತಲೇನೆ ಬರುತ್ತಂತೆ ಆ ತೂತಿಂದ, ಇದರಿಂದಲೆಲ್ಲ ಹರಿಯುತ್ತಾ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಕಿಸಕ್ಕನೆ ನಕ್ಕಳು.
ನನ್ನ ಮುಂಗೈ ಪೂರಾ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಡಿದೆ.
’ದಬಾಯಿಸಿ ಹೊಡಿಯೇ ಬೋಸಡಿ’ ಅಂದಳು.
ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ, ಹೊಕ್ಕುಳದ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಗುದ್ದತೊಡಗಿದೆ. ’ತೊಗೊಳಲೇ ತೀಟೆ ಮುಂಡೆ. ನಿನಗೆ ಕತ್ತೆ ತುಣ್ಣಿನೆ ಸರಿ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಜಡಿದೆ.
ಅವಳ ಕಾಲು ಪಟಪಟನೆ ಅದುರಿದವು. ತುಲ್ಲು ಬಿಗಿಯಾಯಿತು. ಜಲ್ಲನೆ ರಸ ಬಂದಿತು. ಅದು ಅವಳ ಉಚ್ಚೆಯೋ ತುಲ್ಲಿನ ರಸವೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೈಯೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆಯಾಯಿತು.
ಸಟಕ್ಕನೆ ನನ್ನ ಕೈ ಕಿತ್ತು ಮೊಳಕೈ ವರೆಗೂ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ರಸ ಮತ್ತೆ ಉಚ್ಚೆ ನೆಕ್ಕಿದಳು.
ಇಬ್ಬರೂ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಕ್ಕೆವು. ಇಬ್ಬರೂ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೆವು. ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ, ಖುಷಿ, ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು.
ಒಬ್ಬರ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುದಾರಿಸಿಕೊಂಡೆವು.
ಹಾಗೇ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ಅವಳು, ಅವಳ ಬೆನ್ನು ನಾನು ಸವರುತ್ತಾ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುದಾರಿಸಿಕೊಂಡೆವು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ,
’ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಕೇಯಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಾ? ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ. ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳು’ ಅಂದಳು.
’ಹೌದಾ? ನಿಂಗೆ ಜಲಸ್ ಆಗಲ್ವಾ?’ ಅಂದೆ.
’ಏನಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಮಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನೀನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಮೂರು ಜನ, ಮನೆಯವರೇ ಮಾಡಿಕೋ ಬಹುದು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಣ್ಣಂಗೂ ನಿನ್ನ ದೆಂಗುವ ಆಸೆ ಇದೆ’ ಅಂದಳು.
’ಮೂರು ಜನಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆಂಗಾಡುವುದಾ!’ ಅಂದೆ.
’ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಜಾ ಇದೆ ನೋಡು’ ಅಂದಳು.
’ಏನು?’
’ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೀರ ಸೆಕ್ಸಿ ಜನ. ಅವನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಒಬ್ಬಳಿದಾಳೆ, ಅವನಿಗಿಂತ ಐದು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡೋಳು, ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ?’
’ಯಾರು, ಜ್ಯೋತೀ?’
’ಹೂಂ. ಅವಳೇ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಜೈಲು ವಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ. ಗಂಡ ಸತ್ತು ಹೋದ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮಣ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವಳೇ ಅಂತೆ ದೆಂಗೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು. ನಾನು ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಬರ್ತಾಳಂತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವಳೂ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ನೀರು ಇಳಿಸಬಹುದು’ ಅಂದಳು.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಶೀಲಾ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ, ಆದರೆ ಅವಳ ಗಂಡ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ. ಆಗ ರಜೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಣ್ಣನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಗಂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ. ವಯಸ್ಸೇನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದರ ಸುಮಾರು. ಗಂಡ ಸತ್ತ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಿದ್ದಳು. ನಾನೂ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ರಜಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮತ್ತಿಗೆಯ ತಮ್ಮನೂ ಬಂದಿದ್ದ. ನಾವು ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಪಟ್ಟ ಸುಖ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಸಾಯುತ್ತೀರಿ. ನನ್ನ ಕಥೆಯ ಈ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.
ಅವತ್ತು ಶೀಲಾ, ನಾನು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಇದ್ದೆವು. ಶೀಲಾ ಅನುರಾಧನ್ನ ಕೇಳಿದಳು, ‘ಅಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಗಂಡ, ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಿಶಿನ್ ಮಾಸ್ಟರ*್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅವನು ಮೊದಲು ರುಚಿ ನೋಡಿದ ಹೆಂಗಸು ನೀನೇ ಅಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಫೇರ*್ ಹ್ಯಾಗೆ ಶುರು ಅಯಿತು, ಹೇಳಿ.’ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಬಿಯರ*್ ಹೀರುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅನುರಾಧ ಹೇಳಿದ ಕತೆ ಇದು.
ಅನುರಾಧ ಹೇಳಿದ ಕತೆ: ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ: ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಟ ನೋಡಿ
ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡತಾ ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ ಕ್ಯಾಬರೆ ಡಾನ್ಸುಗಳು ಇರುವ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗತಿತ್ತು. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಡಾನ್ಸರ*್ ಅನುರಾಧಾ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಅದಕ್ಕೇ ನನಗೆ ಅವಳ ಹೆಸರೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಡಾನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳೋರು. ನನಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಕೈ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ಕರ್ಟಿನ ಮೇಲೇ ತೊಡೆ ಸವರುತ್ತಾ ತೊಡೆ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಆಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಏನೂ ಅನ್ನಿಸದಿದ್ದರೂ ಒಂಥರಾ ಮಜ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಏಳನೆ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟನೆ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಅಪ್ಪಂಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಮಲಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ಕೇದಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶುರುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಗಾಗ ನನ್ನ ಎದೆ ಸವರುತ್ತಿದ್ದ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಆಗ “ಏನೋಲೋ ಸುವ್ವರ*್, ನಾನು ಸಾಲದಾ, ನನ್ನ ಮಗಳೂ ಬೇಕೇನೋ ನಿನಗೆ!” ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು.
ನಾನು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವಳ ಹಾಗೆ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದವಳ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಾನೂ ಗಂಡಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೋಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
“ನೋಡೇ ಚಿನಾಲಿ, ನಿನಗೂ ಬೇರೆ ತುಣ್ಣಿ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನನಗೂ ಹೊಸ ತುಲ್ಲು ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಅವರಿವರ ಹತ್ತರ ಹೋಗಿ ರಂಪ ರಾಮಾಯಣ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ದೆಂಗಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ, ನಾನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿನ ಮಜಾ ಮಾಡೋಣ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಣ್ಣ ಕೂಸು, ಇನ್ನೂ ಎಂಟನೆ ಕ್ಲಾಸು. ಈಗೀಗ ಮೊಲೆ ಮೂಡತಾ ಇವೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸವರಿದರೂ ಮಜ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ” ಅಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮಪ್ಪ.
“ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮೊಲೆ ಸಾಲದಾ?” ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ದಳು. ನಿನ್ನದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆದ ಮೊಲೆ, ಮಗಳದು ತಾಜಾ ಮಾಲು” ಅಂದ ಅಪ್ಪ.
“ಹಾಗಂತ ನನಗೂ ಹೊಸ ತುಣ್ಣೀ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಗನ ಸಾಮಾನು ಚೀಪಲಾ?” ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೇಳಿದಳು.
“ನೋಡು, ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲೆ ಕಾಮ ಸುಖ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ರಗಳೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲವಾ? ನಿನ್ನ ತಂಗಿನ ನಾನು, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ನೀನು, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗ, ಮಗಳು ಹೀಗೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೇ ಆಸೆ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೇಗೆ?” ಅಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮಪ್ಪ.
“ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಕಣ್ರೀ. ನಮ್ಮ ಆಸೆನೂ ತೀರುತ್ತೆ, ಗುಟ್ಟು ಕೂಡ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಈಗ ಮೊದಲು ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಹರಿಯೋ ಹಾಗೆ ಕೇಯ್ರೀ” ಅಂದಳು ನಮ್ಮಮ್ಮ.
ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಕಾಲು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಚಾ ಪಚಾ ದಪಾ ದಪಾ ದೆಂಗಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಕರ್ಟು ಎತ್ತಿ ಕಾಚಾ ಸವರಿದ್ದ.
“ನಿನ್ನ ಮಗಳ ತುಲ್ಲು ನೋಡ್ತೀನಿ ಕಣೇ” ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಚ ಸರಿಸಿದ್ದ.
“ಆಗಲೇ ಶಾಟಾ ಬೆಳೀತಾ ಇವೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅನೂಗೆ!” ಅನ್ನುತ್ತ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿದ್ದ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನ್ನ ಎದೆ ಸವರುತ್ತಾ “ಮೊಲೆ ಕೂಡಾ ಚಿಗರತಾ ಇದೆ ಕಣೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇ ಮಾಲು. ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟರ*್ ಅನುರಾಧಾನ ಮೀರಿಸ್ತಾಳೆ” ಅಂದಿದ್ದಳು.
ಹೀಗೆ ಹೆತ್ತವರೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿಸಿದ್ದರು.
ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ
ನಾನು ಎಸ್*ಎಸ್*ಎಲ್*ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಗಂಡ, ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮಗೆ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮೊದಲು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ. ತಮ್ಮನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ನಾನೂ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಇರತಿದ್ದೆ.
ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ. ಬರೀ ಕಾಚದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಳು ನಮ್ಮಮ್ಮ. “ನೀನು ತಮ್ಮನ ಬೆನ್ನು ತಿಕ್ಕೇ ಅನೂ” ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು.
ನಾನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ತಮ್ಮನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವನ ಕಾಚದೊಳಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ತಿಕದ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಕ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಬೀಜ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ. ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದು ಸಾಕು ಬಿಡೇ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ತೊಡೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರುತ್ತಾ ಸವರುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಚದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ತೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನು ತಮ್ಮನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಅವನ ತಲೆ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಕಾಚಾದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆರಳಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವನ ಕಾಚ ಉಬ್ಬುತ್ತಾ ಇತ್ತು.
ತಮ್ಮ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ಅವನ ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಿರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಸಿಕೋ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವನ ತಲೆ ನನ್ನ ಮೊಲೆಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಹೀಗೇ ಒಂದು ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ “ಅಮ್ಮಾ, ನಾನು ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಲಾ?” ಅಂದ ತಮ್ಮ. ಥೂ, ಬೇಡ ಕಣೋ, ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದಳು ಅಮ್ಮ. ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತ.
ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತ ಬಂದಿತ್ತು. ತಿಂಗಳ ಟೆಸ್ಟು ಮುಗಿದು ನಾನು ಮತ್ತು ಸುಗುಣ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ವಾರ ರಜ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿಯಾ ಅಂತ ಸುಗುಣ ಕರೆದಳು. ಪಲ್ಲವಿ ಕಬ್ಬಡಿ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದು ಏನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಸುಗುಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟೆ.
ಬಸ್ಸು ಸಂಜೆಗೆ ಇತ್ತು. ಇರುವ ನಾಲ್ಕಾರು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಊಟ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದೆವು.
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ’ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್*ಗೆ ಬಂದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲವಿ...’ ಅಂತ ಶುರುಮಾಡಿದೆ. ’ಓಹೋ, ನಾವು ಹಟ್ಟಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದೆಯಾ! ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀನು ನೋಡತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅಂತ!’ ಅಂದು ನಕ್ಕಳು ಸುಗುಣ.
’ಅಲ್ಲಾ, ನಿನಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಮಜ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಾ?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.
’ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು ಸಿಕ್ಕರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಮಜ ಮಾಡೋಕೆ ಭಯ’ ಅಂದಳು.
’ಹುಡುಗರ ಜೊತೆನೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೀಯಾ?’ ಅಂದೆ.
’ಇಲ್ಲ ಕಣೇ. ಆಸೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡುತಾರೋ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀನಿ’ ಅಂದಳು ಸುಗುಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ’ನಾನು ಪಲ್ಲವಿ ದೆಂಗಾಡೋದು ನೋಡತಾ ಇದ್ದೆಯಲ್ಲಾ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಲಿಲ್ಲವಾ?’ ಅಂದಳು.
’ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು. ಹೊಸಬರು ಅಂತ ಸಂಕೋಚ ಆಯಿತು. ನೋಡತಾ ಮಜ ತಗೊಂಡೆ. ನನಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಳು ಹೆಂಗಸರು ಹೆಂಗಸರೇ ಮಜ ಮಾಡೋದು. ನನಗೇನೋ ಚಂದವಾಗಿರೋ ಹುಡುಗೀರನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೋಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ’ ಅಂದೆ.
’ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೇ ಸವಿ, ನೀನೂ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್*ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀಯ. ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂಗಿನ ನೋಡು’ ಅಂದಳು.
’ಅಂದರೆ?’ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
’ನಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಮಕ್ಕಳು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದು. ನಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ ಹೆಂಗಸರ ಚಟ ಜಾಸ್ತಿ. ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮನೇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಯಾರನ್ನೋ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಟ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋರು. ನನಗೂ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೂ ಅಪ್ಪನ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಟ ಜಾಸ್ತಿ’ ಅಂದಳು.
’ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾಳೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ?’ ಅಂದೆ.
’ಅಯ್ಯೋ ಸವಿ, ಅವಳು ಈಗ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದಾಳೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್*ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಮನೇಲ್ಲಿದಾಳೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಕಲೀತಿದಾಳೆ. ಅಪ್ಪ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ತೆಕ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಹೋದ ಸಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ಎಂತೆಂಥಾ ಪೋಲಿ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದಳು ಅಂತೀಯಾ!’
’ಪೋಲಿ ಚಿತ್ರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು?’ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ.
’ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಂನ ಸರಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾಳೆ. ಬ್ಲೂಫಿಲಮ್ಮು, ಚಿತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ನೆಟ್*ನಿಂದ ಕಾಪಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಳು’ ಅಂದಳು ಸುಗುಣಾ.
’ಪರವಾಗಿಲ್ಲವೇ! ಜೋರಾಗಿದಾಳೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ! ಏನು ಅವಳ ಹೆಸರು?’ ಕೇಳಿದೆ.
’ರಾಗಿಣಿ ಅಂತ. ಕರೆಯೋದು ರಾಣಿ ಅಂತ. ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು, ಎರಡು ಮೂರು ರೌಂಡ್ ದೆಂಗಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮಲಗೋದು’ ಅಂದಳು ಸುಗುಣ.
ಹಾಗೇ ಅದೂ ಇದೂ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಣ್ಣ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಐದು ಗಂಟೆಯ ಬಸ್ಸು ಹತ್ತಿದೆವು. ಅವರ ಊರಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ. ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊರು ತಲುಪಿ ಸುಗುಣ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆವು. ಸುಗುಣಳನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಣಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಶಿಯಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆಮೇಲೆ ’ರಾಣೀ, ಇವಳು ಸವಿತಾ ಅಂತ, ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೇಟ್, ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲಿದೀವಿ; ಸವಿ, ಇವಳು ರಾಗಿಣಿ, ಕರೆಯೋದು ರಾಣಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ. ಪಿಯು ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡತಿದಾಳೆ’ ಅಂತ ನನಗೂ ರಾಣಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದಳು.
ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು. ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ’ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರಂತೆ?’ ಅಂದಳು ಸುಗುಣ. ’ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನೆ ಹೋದರು. ನಾಳಿದ್ದು ಬರತಾರೆ. ಈ ಸಾರಿ ಮಲೆಯಾಳೀ ನರ್ಸ್*ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರೆ’ ಅಂದು ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದಳು ರಾಣಿ.
’ನೋಡೇ, ನಮ್ಮಪ್ಪನ್ನ. ಐವತ್ತು ದಾಟಿದ್ದರು ಈಗಲೂ ಕಂಪನಿ ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ’ ಅಂತ ಸುಗುಣ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು.
’ಬಂದೋರ ಎದುರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಾ ಇದೂ’ ಅಂತ ರಾಣಿ ರಾಗ ತೆಗೆದಳು.
’ಇರಲಿ ಬಿಡೆ. ಇವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು. ಇವಳಿಗೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಇವಳನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದಾರೆ’ ಅಂದಳು ಸುಗುಣ. ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ನುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದನಿ ಬದಲಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಿತ್ತು.
’ಸಾರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮವರೇ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಸವಿತಾ ಅವರೇ’ ಅಂದಳು ರಾಣಿ.
’ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಅವರೆ ಗಿವರೆ ಏನೂ ಬೇಡ. ಸವಿತಾ, ಬಾ, ಹೋಗು ಅನ್ನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ’ ಅಂದೆ ನಗುತ್ತಾ.
’ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸವಿತಾ!’ ಅಂತ ರಾಗ ಎಳೆದು ನಕ್ಕಳು ರಾಣಿ.
’ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಬಂದಿದಾರೆ ಕಣೇ ಹೊಸದಾಗಿ’ ಅಂದಳು ರಾಣಿ.
’ಯಾರು?’ ಸುಗುಣ ಕೇಳಿದಳು.
’ಒಬ್ಬ ಗುರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವನಾಥ. ಗುರು ಓದತಾ ಇದಾನೆ, ಸಿವಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಂತೆ. ವಿಶ್ವ ಅವನ ಕ್ಲಾಸ್*ಮೇಟ್. ತುಂಬ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದಾರೆ ಕಣೇ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇವರು’ ಅಂದಳು ರಾಣಿ.
’ಓಹೋ, ಭಾಳ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲಾ, ಏನು ಅವರನ್ನ ಆಗಲೇ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆಯಾ?’
’ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ. ಅವರು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಿದ್ದರೂ ಹಿಟ್*ವಿಕೆಟ್’ ಅಂದಳು.
’ಏನು ಹಾಗಂದರೆ?’ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸುಗುಣ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಳು.
’ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಿಡಿ’ ಅಂದಳು, ಏನೋ ಗುಟ್ಟು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ.
ಊಟ ಮುಗಿಸಿದೆವು. ಸುಗುಣ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಒರೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ರಾಣಿ ಅಪ್ಪನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಂಚ ಇದೆ, ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ, ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ’ ಅಂದಳು.
’ಇರಲಿ ಬಿಡು ರಾಗಿಣಿ, ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೇ ಮಲಗೋಣ’ ಅಂದೆ.
’ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸಲಾ?’ ರಾಗಿಣಿ ಕೇಳಿದಳು.
ಇಬ್ಬರೂ ಹೋಗಿ ರಾಗಿಣಿಯ ರೂಮಿನಲ್ಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿದೆವು.
ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅನ್ನುತ್ತಾ ರಾಗಿಣಿ ನನಗೆ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಜುಬ್ಬಾ ತೆಗೆದಳು. ಅಪ್ಪನ ಶರಟು ತೊಟ್ಟು ಸಲ್ವಾರ್ ತೆಗೆದಳು. ಅವಳ ತೊಡೆಯ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಷರ್ಟು.
’ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದರೆ ಬರೀ ಕಾಚ, ಬ್ರಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದೀರಿ ಅಂತ ಈ ವೇಷ’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಕಿಸಕ್ಕನೆ ನಕ್ಕಳು.
’ಒಳ್ಳೇ ಶೇಪ್ ಇದೇ ಕಣೆ ರಾಣಿ’ ಅಂತ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಳು. ಹಣೆಯ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮೊಡವೆ ಇತ್ತು. ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಬಣ್ಣ ಇದ್ದಳು. ಕಣ್ಣು ಅಗಲವಾಗಿ ಆಸೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದವು.
’ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡೇ, ಸವಿತಾ. ಏನು ಶೇಪೋ ಏನೋ. ನಿನ್ನ ಸೈಜು ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ’ ಅಂದಳು. ಅವಳ ಕಣ್ಣು ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲಿತ್ತು.
’ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವರ್ಷ ತಡಿ, ನಿನ್ನದೂ ಒಳ್ಳೇ ಸೈಜು ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು’ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದೆ.
ಸುಗುಣ ಬಂದಳು. ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದೆವು. ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ, ಅವಳ ಪಕ್ಕ ನಾನು, ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಸುಗುಣಾ ಹೀಗೆ.
ರಾಣಿ ನಿದ್ರೆ ಹೋದಳು. ಸುಗುಣಾ ನನ್ನ ಭುಜ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡಳು. ’ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್’ ಅಂದಳು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ.
’ಯಾಕೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳತೀಯ?’ ಅಂದೆ.
’ಏನಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕಿಟಕಿ ಸೀಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹಟ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ತುದಿಗೆ ಕೂರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ’ ಅಂತ ಪಿಸುಪಿಸು ಹೇಳಿದಳು.
’ಏನಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಅಂಥದು!’ ನಾನೂ ಕೇಳಿದೆ.
ಅವಳು ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಎಳಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ’ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ, ಎಂಟೂ ಕಾಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ನಿಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹುಡುಗರು ಹತ್ತಿದರು ನೋಡು. ಸೀಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ. ತೊಡೆ ತಗಲುತಾ ಇತ್ತು. ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನನ್ನ ಭುಜಕ್ಕೆ ಅವನ ಸಾಮಾನು ತಗುಲುವ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಡ್ರೈವರ್ ದೀಪ ಆರಿಸಿದನಲ್ಲ ಆಗ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅವನ ಸಾಮಾನು ನನ್ನ ಭುಜಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜುತಾ ಇದ್ದ.’
’ಹಾಗಾದರೆ ಸಕತ್ ಮಜ ತಗೊಂಡ ಅನ್ನು. ನೀನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡತಾ ಇದೀಯ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ’ ಅಂದೆ.
’ಇಲ್ಲ ಸವೀ. ಕೇಳೇ. ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಬಂದವಳ ಹಾಗೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂತೆ. ಮೆಲ್ಲಗೆ ನನ್ನ ಎಡಗೈಯನ್ನ ಅವನ ಜಿಪ್*ಗೆ ತಗುಲಿಸಿದೆ.’
’ಆಮೇಲೆ?’
’ಅವನು ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಒತ್ತಿಕೊಂಡ. ಸಾಮಾನು ನಿಗುರಿತ್ತು. ಜಿಪ್*ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿದೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತಿಕೊಂಡ. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಜಿಪ್ ತೆಗೆದೆ.’
’ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತಾ?’ ನಾನು ತೀರ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೇಳಿದೆ.
’ಜಿಪ್ ತೆಗೆದು ಕಾಚದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ನೋಡಿದೆ. ಏನಿಲ್ಲಾ ಅಂದರೂ ಎಂಟು ಇಂಚು ಇರಬಹುದು ಕಣೆ’ ಅಂದಳು.
’ದಪ್ಪ ಇತ್ತಾ?’
’ಕಾಚದೊಳಗೆ ಕೈ ತೂರಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.’
’ಆಮೇಲೆ?’
’ಆಮೇಲೆ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೈ ಇನ್ನೂ ತೂರಿಸಿ, ಕಾಚದ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಅವನ ಬೀಜ ಹಿಡಿದು ಆಡಿಸಿದೆ.’
ನಾನು ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಇನ್ನೂ ಒತ್ತಿಕೊಂಡೆ.
’ಅವನ ತುಣ್ಣಿಯ ಚರ್ಮ ಸರಿಸಿ ಉಗುರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೆರೆದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಕಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಕಣೇ. ತಾಕತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಬೋಳಿಮಗನಿಗೆ’ ಅಂತ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದಳು.
’ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು, ಮದುವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ’ ಅಂದುಕೋಬೇಕು ಅಂದೆ.
ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದೆ. ಆಗ ರಾಣಿ ’ಆಯ್ತಾ ತುಣ್ಣೀ ಪುರಾಣ! ನಮ್ಮಕ್ಕನಿಗೆ ಗಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನಾಗಿದ್ದರೆ ಚೀಪಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ!’ ಅಂದಳು ಮೆಲ್ಲಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪೋಲಿ ಅಂತ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಒಂದೇಟು ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೊಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ’ಹೀಗೇ ಮಲಕ್ಕೊಳ್ಳೇ ಸವಿತಾ’ ಅಂತಂದಳು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದೆವು.
ಮಾರನೆಯ ದಿನ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನ. ಗಂಡಸರು ಅವರವರೇ ದೆಂಗಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನೋಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸುಗುಣಾ, ರಾಣಿ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ಕಥೆ.